Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKARSKIEMU

Z liter PASKARSKIEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

paskarskiemu18,

10 literowe słowa:

ekskursami15, paarskiemu15, piaskarsku15, psarskiemu15, pasemkarki14, paskarskim14, superasami14, paskarskie13, prassakiem13,

9 literowe słowa:

kapskiemu15, kuperkami15, karaimsku14, karskiemu14, krakusami14, markuskie14, miksersku14, paskarsku14, piekarsku14, praskiemu14, prusakami14, prusakiem14, spamersku14, spikersku14, supraskim14, euskarami13, kaparkiem13, kaperkami13, kaperskim13, pakamerki13, pessarium13, skarusami13, supraskie13, apreskami12, asesurami12, karaskiem12, kasarkiem12, mikserska12, parsekami12, paserkami12, paserskim12, paskarski12, piaskarek12, piekarska12, pikareska12, saperkami12, saperskim12, sarepskim12, spamerska12, spamerski12, spikerska12, asmarskie11, masarskie11, samarskie11,

8 literowe słowa:

krempsku14, krupkami14, krupskim14, kampusie13, kapersku13, kapusiem13, karmiaku13, karmisku13, karpiemu13, karukami13, karukiem13, kipersku13, kpiarsku13, krakusem13, krupskie13, kurakami13, kurakiem13, kusakami13, kusakiem13, markuska13, markuski13, mikrusek13, mikruska13, mikserku13, pamirsku13, perukami13, premiksu13, psikusem13, rakuskim13, skrupiam13, skupiska13, amurskie12, arkusami12, arkusika12, asmarsku12, ikarusem12, kaesiaku12, krakusie12, krempska12, krempski12, masarsku12, maureska12, maureski12, pasersku12, pesarium12, pireuska12, pisarsku12, pisuarem12, prassaku12, psiarsku12, rakuskie12, sakurami12, samarsku12, sapersku12, sarepsku12, saskiemu12, sierpaku12, skarusem12, sumerska12, sumerski12, supersam12, supraska12, supraski12, suraskim12, ukresami12, usarkami12, usarskim12, apeksami11, kaperska11, kaperski11, karaimek11, karkasem11, karmiska11, kasakiem11, kiperska11, kpiarska11, kraksami11, kraskami11, kreskami11, mikserka11, paarskim11, pakerami11, pamirska11, paskarek11, paskarki11, piekarka11, praskami11, psarskim11, serauami11, skarpami11, skarpiem11, skarusie11, skrapiam11, sperkami11, spikerka11, superasa11, suraskie11, usarskie11, asmarski10, aspermia10, karasiem10, karesami10, karkasie10, masarski10, paarskie10, pariasem10, paserami10, paserska10, paserski10, pisarska10, prassaki10, psarskie10, psiarska10, samarski10, saperami10, saperska10, saperski10, sarepska10, sarepski10, serakami10, sierpaka10, pessaria9,

7 literowe słowa:

kupkami13, ampeksu12, kaparku12, kapuami12, karmiku12, karpiku12, kramiku12, kremiku12, krukami12, krukiem12, krumpie12, krupami12, krupska12, krupski12, kuksami12, kuperka12, kuperki12, kuprami12, kurkami12, kurkiem12, kurpiem12, kurskim12, pasemku12, permsku12, pisemku12, pismaku12, pruskim12, psiukam12, skupami12, skupiam12, skupisk12, amikusa11, amurska11, amurski11, arkusem11, arkusik11, ekskurs11, epirsku11, kairsku11, kapkami11, kapskim11, kapusia11, kapusie11, karasku11, karkasu11, kasarku11, kirusem11, krakusa11, krakusi11, krasemu11, kursami11, kurskie11, maksura11, marakui11, mikrusa11, muskari11, mussaka11, mussaki11, paarsku11, parseku11, pasiaku11, piesaku11, pireksu11, prusaka11, prusaki11, pruskie11, psarsku11, psikusa11, puerami11, rakuska11, rakuski11, ramiaku11, remiksu11, rumskie11, ruskami11, ruskiem11, saperku11, skarpiu11, skrupia11, sueskim11, suprema11, suskami11, upasami11, upieram11, uramaki11, usiekam11, usmarka11, arkusie10, asurami10, euskara10, ikarusa10, kamerka10, kamerki10, kampera10, kamskie10, kaparek10, kaparem10, kaparki10, kaperka10, kaperki10, kaprami10, kapsami10, kapskie10, karasiu10, karkami10, karkiem10, karmiak10, karmika10, karmisk10, karpami10, karpiem10, karpika10, karskim10, kaskami10, kaskiem10, keksami10, kiepska10, krakami10, krakiem10, krepami10, pakamer10, parkami10, parkiem10, parskam10, pasemka10, paskami10, paskiem10, peakami10, perkami10, permska10, permski10, perskim10, pikasem10, pisemka10, pismaka10, praskam10, praskim10, premiks10, samurai10, sapkami10, skarusa10, spiekam10, superas10, suraska10, suraski10, uraemia10, usarska10, usarski10, aksisem9, apreska9, apreski9, arakiem9, arekami9, asesura9, askarem9, asmarek9, asmarki9, epirska9, eskrami9, ikseska9, impresa9, kaesami9, kaesiak9, kairska9, karasek9, karaski9, karskie9, kasarek9, kasarem9, kasarki9, kipersa9, kraksie9, krasami9, kresami9, kserami9, marasek9, maraski9, marskie9, masarek9, masarki9, miksera9, paarski9, pakiera9, paramie9, pareami9, paremia9, parsami9, parseka9, parseki9, paserka9, paserki9, pasieka9, passami9, persami9, piesaka9, pisarek9, pisarka9, praksis9, prasami9, praskie9, prassak9, premisa9, psarska9, psarski9, psiarek9, psiarka9, raksami9, rapsami9, reksami9, sakrami9, saksami9, samarek9, samarki9, saperka9, saperki9, seksami9, sepsami9, serkami9, sierpak9, skarmia9, skarpia9, skarpie9, skierka9, skrapia9, spamera9, spieram9, spikera9, srakami9, ssakami9, ssakiem9, akrasie8, assamie8, kaisera8, karasie8, pesaria8, sersami8,

6 literowe słowa:

kupkam12, empiku11, kampus11, kamsku11, kapsku11, krukam11, krumpa11, krupek11, krupem11, krupka11, krupki11, kukami11, kukiem11, kuksam11, kuksem11, kumaka11, kumaki11, kumpia11, kumpie11, kupami11, kuprem11, makaku11, piukam11, prukam11, pukami11, pukiem11, pumeks11, skupem11, amikus10, apeksu10, empiru10, impasu10, kaparu10, karemu10, karpiu10, karsku10, karuki10, kasaku10, kiurem10, kraiku10, krakus10, kriuka10, krupie10, kuksie10, kuraka10, kuraki10, kurami10, kurpia10, kurpie10, kursem10, kurska10, kurski10, kusaka10, kusaki10, kusiek10, kusiem10, makisu10, maksur10, mikrus10, mirsku10, muraka10, muraki10, musaka10, musaki10, musika10, mussak10, paramu10, pasiku10, persku10, peruka10, peruki10, piasku10, piesku10, pisaku10, piusek10, piuska10, prasku10, prusak10, pruska10, pruski10, psiaku10, psiemu10, psikus10, psisku10, psiuka10, remiku10, rumaka10, rumaki10, rumska10, rumski10, ruskim10, siupem10, skrupi10, skuami10, skupia10, skupie10, smarku10, smreku10, spieku10, spisku10, sukami10, sukiem10, sumaka10, sumaki10, sumika10, suprem10, suskim10, ukapie10, ukarmi10, umiaka10, upasam10, upasem10, ampeks9, aurami9, epkami9, euskar9, ikarus9, kakaem9, kamper9, kampie9, kamska9, kamski9, kapami9, kaprem9, kapska9, kapski9, karesu9, karmik9, karpik9, karpim9, kekami9, kiksem9, kiprem9, kirusa9, kramik9, kremik9, krempa9, kursie9, makaki9, pakami9, pakiem9, parkam9, piskam9, pismak9, pisuar9, psikam9, remisu9, rusami9, ruskie9, sakura9, samaru9, samura9, saumie9, seraku9, siuram9, siurek9, siurka9, skarus9, skipem9, sueska9, sueski9, surami9, surmia9, surmie9, susami9, suskie9, uakari9, ukrasi9, umiera9, upasie9, upiera9, uremia9, usarek9, usarka9, usarki9, usieka9, akrami8, ampera8, apisem8, arkami8, asesur8, eksami8, erkami8, eskami8, ikarem8, impres8, kairek8, kairka8, kamera8, kapsie8, karaim8, karaki8, karami8, karkas8, karmie8, karpia8, karpie8, karska8, karski8, kasaki8, kasami8, kerami8, kieska8, kipera8, kipers8, kraksa8, kramie8, krasek8, krasem8, kraska8, kraski8, kreska8, kreski8, krisem8, maksie8, maraki8, marska8, marski8, masakr8, maskar8, miarek8, miarka8, mikser8, mirska8, missek8, misska8, pakera8, pakier8, parami8, parsek8, parsem8, parska8, pasami8, pasiak8, pasiek8, pasika8, paskar8, pasmie8, passim8, pekari8, perami8, perska8, perski8, piarem8, piasek8, piesak8, pieska8, pikasa8, pireks8, pirsem8, pisaka8, prasek8, praska8, praski8, premia8, premis8, psiaka8, psiska8, rakami8, rakiem8, raksem8, ramiak8, rampie8, rapami8, rapsem8, rekami8, remaki8, remika8, remiks8, repami8, reskim8, sakami8, sakiem8, saksem8, sapami8, sarkam8, saskim8, sepami8, seraua8, siekam8, siemka8, skarmi8, skarpa8, skarpi8, skirem8, skrami8, smarka8, smarki8, smreka8, smreki8, spamer8, spamie8, spasam8, sperka8, sperki8, sperma8, spieka8, spiker8, spisek8, spisem8, spiska8, aksisa7, arsami7, askari7, kaiser7, karasi7, krasie7, marsie7, masera7, parias7, parsie7, pasera7, passie7, prasie7, psiara7, raksie7, rapsie7, rasami7, riasem7, saksie7, samsar7, sapera7, saskie7, seraka7, seraki7, serami7, siarek7, siarka7, sierpa7, spasie7, spiera7, spirea7, sarisa6,

5 literowe słowa:

kupka10, kakau9, kapua9, karku9, karuk9, kasku9, kraku9, kruka9, krupa9, kuksa9, kupra9, kurak9, kurka9, kusak9, parku9, pasku9, pruka9, skrup9, araku8, arkus8, empik8, kampa8, kapek8, kapem8, kapka8, kapki8, kipem8, kpami8, krasu8, kremp8, makak8, mapek8, mapka8, mapki8, mekka8, mekki8, pikam8, raksu8, rapsu8, ruska8, saksu8, sakur8, sasku8, ssaku8, suska8, upasa8, akrem7, amper7, apeks7, apsik7, asura7, ekipa7, emaki7, emska7, emski7, epika7, iksem7, imaka7, impas7, impra7, iskam7, kaika7, kamea7, kamei7, kamer7, kamie7, kapar7, kaper7, kapie7, kapra7, kapsa7, karak7, karem7, karki7, karma7, karmi7, karpa7, karpi7, kasak7, kaski7, keami7, keksa7, kiepa7, kiksa7, kiper7, kipra7, kirek7, kirem7, kirka7, kirke7, kraik7, kraka7, kraki7, kraks7, krami7, krepa7, maika7, makia7, makie7, makis7, makra7, maksa7, maksi7, mapie7, marak7, marek7, marka7, marki7, masek7, maska7, maski7, merka7, merki7, mikra7, mikre7, misek7, miska7, paker7, param7, parek7, parem7, parka7, parki7, pasam7, pasek7, pasem7, pasik7, paska7, paski7, pasma7, peaki7, perka7, perki7, pikas7, pisak7, piska7, pisma7, prask7, prima7, psami7, psiak7, psika7, psisk7, ramek7, ramka7, ramki7, rampa7, rapem7, remik7, sapek7, sapem7, sapka7, sapki7, sikam7, simek7, simka7, skarm7, skarp7, smaki7, smark7, smrek7, spami7, sperm7, spiek7, aksis6, apsar6, araki6, arame6, arami6, areka6, areki6, armia6, armie6, asami6, askar6, assam6, emira6, erami6, esami6, esika6, eskra6, ikara6, iskra6, kares6, kasar6, kasie6, kiera6, kiesa6, kissa6, krasa6, krase6, krasi6, kresa6, ksera6, marea6, marei6, marsa6, maser6, masie6, messa6, miara6, parea6, parsa6, paser6, pasie6, passa6, persa6, prasa6, psiar6, raksa6, ramia6, ramie6, rapie6, rasem6, reksa6, remis6, reska6, reski6, sakra6, samar6, samie6, saper6, sapie6, sarka6, saska6, saski6, seksi6, sepia6, sepsa6, serak6, serka6, serki6, serma6, siaka6, sieka6, siema6, sierp6, siksa6, sirem6, skier6, skira6, spasa6, spisa6, sraka6, sraki6, ssaka6, ssaki6, arsie5, assai5, rasie5, riasa5, saris5, seria5, sersa5, siara5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKARSKIEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKARSKIEMU to

paskarskiemu

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

ekskursami

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASKARSKIEMU

Ze słowa PASKARSKIEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASKARSKIEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKARSKIEMU to

paskarskiemu

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ekskursami

. wartość punktowa tego słowa to: 15


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty