Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ

Z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiłowującą30,

13 literowe słowa:

niepowołującą29, nieołowiującą28,

12 literowe słowa:

niepołowiącą24,

11 literowe słowa:

niepiłującą27, opiłowującą27, niepłowiącą23, opiłowujące23, opiłowujcie19,

10 literowe słowa:

powołującą26, nieiłującą25, ołowiującą25, niełupiącą24, opiniującą24, płowiejącą24, opiłowując22, powołujące22, niełowiącą21, ołowiujące21, opiniujące20, pocieniują20, połowiącej20, ciepłownią18, niepłciową18, opłucnowej18, powołujcie18, ołowiujcie17, piołunowej17, połowieniu15, ciepłownio14, niepłciowo14,

9 literowe słowa:

oponującą23, pionującą23, niełojącą22, niepijącą21, niepojącą21, połowiącą21, powołując21, niewijącą20, ołowiując20, opiłowują20, woniejącą20, opiniując19, opłucnową19, oponujące19, pionujące19, płoniącej19, płowiącej19, płowiejąc19, piołunową18, łupnijcie17, niełojową17, opiłujcie17, połowiące17, łupinowej16, nieojcową16, niepiłową16, ołupionej16, opiłowuje16, włupionej16, opłucnowe15, opłucnowi15, oponujcie15, piecownią15, pionujcie15, płowijcie15, pocieniuj15, ułowionej15, piołunowe14, piołunowi14, płowieniu14, płowionej14, ciepłowni13, niełojowi13, pocieniło13, połowicie13, nieojcowi12, połowieni12, piecownio11, ponowicie11,

8 literowe słowa:

piłującą24, łupiącej20, pełniącą20, piłujące20, płoniącą20, płowiącą20, powołują19, ołowiują18, oponując18, pieniącą18, pionując18, płonącej18, cieniują17, łowiącej17, łupinową17, ołupioną17, opiniują17, płowieją17, włupioną17, ocipieją16, ociupiną16, opłucnej16, piłujcie16, płoniące16, płowiące16, połowiąc16, połowicą16, ułowioną16, łupionej15, nieopiłą15, niepłową15, ołownicą15, opiłowuj15, owełnicą15, płowioną15, powołuje15, winiącej15, wionącej15, woniejąc15, nieiłową14, ołowiuje14, ołupicie14, płciowej14, pocienią14, ponuciło14, upnijcie14, włupicie14, cieniową13, jełopowi13, łupinowe13, łupinowi13, łupniowi13, ołupieni13, ołupione13, opiniuje13, opojeniu13, piołunie13, powojniu13, ułowicie13, upewniło13, włupieni13, włupione13, włupiono13, wpojeniu13, łowieniu12, łowionej12, ociupino12, opnijcie12, płonicie12, płowicie12, pocienił12, połciowi12, połowice12, powijcie12, ułowieni12, ułowione12, niepłowi11, niepłowo11, ocieniło11, ołownice11, owełnico11, owocniej11, piniowej11, pionowej11, płowieni11, płowione11, powojnie11, wpieniło11, ołowinie10, piecowni10,

7 literowe słowa:

iłującą22, łupiącą21, piejącą19, piłując19, płonącą19, iłujące18, łowiącą18, opiłują18, wiejącą18, ciupnął17, łupiące17, opłucną17, opuncją17, łupioną16, oponują16, owocują16, pionują16, uncjową16, upojoną16, wiecują16, winiącą16, wionącą16, ciepnął15, pełniąc15, płciową15, płonące15, płonąco15, płoniąc15, płonicą15, płowiąc15, płucnej15, iłujcie14, łowiące14, ołowicą14, opiłuje14, połowią14, powieją14, powinął14, powołuj14, upewnią14, wełnicą14, wojnicą14, wpojoną14, ciupnij13, łojeniu13, łowioną13, łupicie13, łupince13, nieuową13, ołowiuj13, ołupcie13, opłucne13, opłucni13, opłucno13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, owionął13, piecową13, pieniąc13, piwnicą13, poeciną13, ponucił13, upijcie13, upociło13, włupcie13, wonieją13, cewioną12, cieniuj12, jołopie12, junocie12, łupieni12, łupinie12, łupione12, łupiono12, ocienią12, opiniuj12, oponuje12, owocnią12, owocuje12, piłowej12, piniową12, pionową12, pionuje12, piwonią12, płoniej12, płowiej12, pojeniu12, ponowią12, uncjowe12, uncjowi12, upewnij12, upewnił12, upojeni12, upojnie12, upojone12, upojowi12, uwijcie12, winiące12, wionące12, wpienią12, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, łonowej11, łopocie11, ocipiej11, ociupin11, ołowinu11, opijcie11, płciowe11, płciowi11, płciowo11, płonice11, płonico11, pnijcie11, poceniu11, połowic11, powiciu11, powłoce11, upoicie11, upowiec11, wpijcie11, cieniło10, ciwunie10, iłowiec10, joincie10, jonicie10, łowicie10, nieciło10, oceniło10, ocienił10, ojcowie10, ołowice10, ołownic10, opojeni10, owełnic10, owijcie10, owocnej10, pieniło10, piwonij10, połowie10, ponowił10, powojni10, wełnico10, wojnice10, wojnico10, wpienił10, wpojeni10, wpojone10, ciponie9, jeonowi9, łowieni9, łowione9, nieuowi9, opoicie9, piecowi9, piecowo9, piwnice9, piwnico9, piwocie9, pocieni9, poecino9, poincie9, powicie9, wpoicie9, cewiono8, owocnie8, peonowi8, piniowe8, pionowe8, pionowi8, piwonie8, piwonio8, ponowie8, powinie8, owionie7,

6 literowe słowa:

łojącą19, pijącą18, pojącą18, iłując17, piłują17, wijącą17, cupnął16, łupiąc16, picują16, płucną16, jełopą15, jołopą15, łojące15, łupiną15, nicują15, nocują15, ołupią15, upojną15, wecują15, włupią15, ciepłą14, ciupią14, ciupną14, łojoną14, łojową14, łopocą14, piejąc14, pijące14, płocią14, płonąc14, pnącej14, pociął14, pojące14, ponucą14, ułowią14, uwinął14, łowiąc13, łupnej13, łupnij13, ojcową13, opiłuj13, pełnią13, piłową13, piłuje13, płonią13, płowią13, pojoną13, połową13, powiją13, wiejąc13, wijące13, cepową12, ciepią12, ciepłu12, ciepną12, cupnij12, jonową12, łonową12, łownią12, łupcie12, owieją12, owinął12, picuje12, piewcą12, płucne12, płucni12, połciu12, upocił12, wionął12, cenową11, cienią11, iłowcu11, jełopo11, juncie11, łupino11, łupnie11, łupowi11, nicuje11, nocuje11, nuciło11, ocenią11, opiłej11, opinią11, oponuj11, owocną11, owocuj11, pełnij11, peonią11, pienią11, piołun11, pionuj11, płonej11, płowej11, płowij11, połowu11, ponową11, powiną11, powoju11, upoiło11, upojne11, upojni11, wiciną11, wiecuj11, winiąc11, wionąc11, wujcie11, wujcio11, ciepło10, ciupie10, cupnie10, iłowej10, junowi10, łojeni10, łojone10, łojowe10, łojowi10, łopoce10, łownej10, ołowiu10, opełci10, opiciu10, owioną10, peowcu10, pijcie10, płocie10, płonce10, płonic10, pociło10, połcie10, ponuci10, pucowi10, puncie10, upicie10, upowce10, wpiciu10, ceniło9, cewiło9, cienił9, cieniu9, ciwuni9, iłowce9, łoicie9, łowiec9, niecił9, ocenił9, ojcowe9, ojcowi9, ołowic9, opinij9, owiciu9, owijce9, pełnio9, peonij9, pienił9, pieniu9, piłowe9, piłowi9, piwnej9, płonie9, pojeni9, pojone9, połowi9, powiej9, powije9, powiło9, powoje9, unicie9, upewni9, uwicie9, wełnic9, wepnij9, wijcie9, wojnic9, wpoiło9, cepowi8, ciponi8, jenowi8, jonowe8, jonowi8, łonowe8, łonowi8, łownie8, łownio8, nepoci8, ołowie8, ołowin8, opicie8, opince8, oponce8, picowi8, piewco8, pincie8, piwnic8, poicie8, powici8, uwinie8, winiło8, wojnie8, woniej8, wpicie8, cenowi7, cenowo7, nepowi7, ocieni7, opinie7, opinio7, oponie7, opowie7, owicie7, owocne7, owocni7, penowi7, peonii7, peonio7, pinowi7, pionie7, pniowi7, ponowi7, wicino7, wincie7, winiec7, wpieni7, eonowi6, owinie6, wionie6,

5 literowe słowa:

iłują15, pnącą15, łojąc14, łupią14, łupną14, pojął14, uciął14, uncją14, upiął14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, opcją13, pecją13, pijąc13, płcią13, pojąc13, puncą13, upocą13, uwiją13, encją12, łowcą12, nocją12, ociął12, onucą12, opiął12, opiją12, opiłą12, opoją12, pełną12, pieją12, piłuj12, płoną12, płową12, wciął12, wijąc12, wpiął12, wpiją12, wpoją12, iłową11, iłuje11, jupce11, łowią11, łowną11, łupce11, owiją11, piąci11, picuj11, płuco11, pnące11, uwiną11, wełną11, wieją11, wojną11, cenią10, cewią10, jełop10, jołop10, jucie10, łojce10, łowcu10, łucie10, łupie10, łupin10, łupne10, łupni10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nucił10, oceną10, ołupi10, opoju10, oponą10, pewną10, pinią10, pioną10, piwną10, poeną10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upiło10, upnij10, upoił10, upoje10, wecuj10, wepną10, wicią10, włupi10, ciupo9, iwiną9, junie9, łunie9, opcje9, opcji9, opcjo9, owiną9, pecji9, pecjo9, pełci9, piciu9, piecu9, piłce9, płcie9, płoci9, pocił9, połci9, punce9, punco9, ułowi9, uowej9, upici9, upiec9, upoci9, uwije9, uwiło9, winią9, wioną9, wonią9, cenił8, cewił8, ciwun8, cniło8, encji8, encjo8, jocie8, łowce8, łowco8, nocje8, nocji8, nocjo8, nucie8, onuce8, onuco8, opije8, opiłe8, opiło8, opnij8, opoił8, opoje8, oucie8, owocu8, pełni8, pełno8, peonu8, pinij8, pionu8, płone8, płoni8, płono8, płowe8, płowi8, płowo8, poiło8, powij8, powił8, punie8, unici8, upnie8, uwici8, wiciu8, wiecu8, włoce8, wnuce8, wpije8, wpiło8, wpoił8, cipie7, iłowe7, iłowi7, jiwie7, jonie7, łonie7, łowie7, łowne7, łowni7, nowej7, nowiu7, ołowi7, opici7, opiec7, opoce7, owiej7, owije7, owiło7, picie7, pince7, pocie7, poeci7, wełno7, wiejo7, winił7, wojen7, wojno7, wpici7, wunie7, cieni6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, oceni6, oceno6, opnie6, opowi6, owici6, owiec6, owoce6, peoni6, pewni6, pewno6, pieni6, pinie6, pinio6, piono6, piwie6, piwne6, piwni6, poeno6, ponie6, powie6, powoi6, wicie6, wicin6, iwino5, niwie5, nowie5, winie5, wonie5,

4 literowe słowa:

ujął14, łupą13, łoją12, łuną12, pucą12, ciął11, łące11, nucą11, piął11, piją11, piłą11, poją11, połą11, puną11, upną11, cipą10, iłuj10, jeną10, łoju10, picą10, płuc10, pnąc10, pocą10, unią10, uową10, wiją10, wiłą10, ceną9, cewą9, juce9, łupi9, łupo9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, ołup9, opną9, owcą9, upij9, upił9, włup9, cepu8, ciup8, inią8, jonu8, łoje8, łonu8, łowu8, łuno8, niwą8, nową8, picu8, płci8, puce8, puco8, punc8, unij8, uwij8, uwił8, weną8, wiju8, winą8, woju8, wołu8, wuje8, wujo8, cnej7, nepu7, nuci7, ojce7, onuc7, opij7, opił7, piej7, pije7, piło7, pinu7, piwu7, płon7, pnij7, pniu7, poił7, poje7, poło7, puno7, ucie7, upoi7, wicu7, wpij7, wpił7, wuce7, ciep6, cipo6, eonu6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, łono6, łowi6, niej6, onej6, owej6, owij6, owił6, pice6, pici6, pico6, piec6, poci6, poco6, unie6, unii6, unio6, uowe6, uowi6, wiej6, wije6, wiło6, winu6, woje6, wojo6, ceni5, ceno5, cewi5, cewo5, cnie5, enci5, ince5, nice5, nici5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, opie5, opoi5, opon5, owce5, owco5, owoc5, peon5, pion5, piwo5, pnie5, poen5, pono5, wice5, wici5, wiec5, woce5, wpoi5, eoni4, inie4, inio4, iwie4, iwin4, niwo4, nowe4, nowi4, nowo4, weno4, wiei4, wini4, wino4, woni4,

3 literowe słowa:

peł6, pił6, pło6, łoi5, łon5, nep4, nip4, pen4, pie4, pin4, piw4, pni4, poi4, pon4, eon3, ino3, iwo3, nie3, niw3, one3, oni3, ono3, owi3, wen3, wie3, win3, wio3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ to

nieopiłowującą

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieołowiującą

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIŁOWUJĄCĄ

Ze słowa NIEOPIŁOWUJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIŁOWUJĄCĄ to

nieopiłowującą

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepowołującą

. wartość punktowa tego słowa to: 29


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty