Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKUDZIŁYBY

Z liter PASKUDZIŁYBY można ułożyć aż 1264 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

paskudziłyby23,

11 literowe słowa:

paskudziłby21,

10 literowe słowa:

psiukałyby20, skupiałyby20, zakupiłyby20, usadziłyby19, zadusiłyby19, paskudziły18,

9 literowe słowa:

piukałyby19, skupiłyby19, kuszałyby18, psiukałby18, puszyłaby18, skupiałby18, skupiłaby18, szukałyby18, udziałyby18, usiadłyby18, usypiałby18, uzyskałby18, zakupiłby18, zdusiłyby18, kadziłyby17, kaszubiły17, piskałyby17, psikałyby17, usadziłby17, zadusiłby17, zakpiłyby17, zdusiłaby17, paskudził16, sadziłyby16, skaziłyby16, zakisłyby16, zsiadłyby16, zsikałyby16,

8 literowe słowa:

dukałyby18, kupiłyby18, pukałyby18, upadłyby18, dusiłyby17, kupiłaby17, kusiłyby17, piukałby17, puszyłby17, skupiłby17, ukisłyby17, upasłyby17, usypałby17, zakułyby17, baszłyku16, dusiłaby16, kidałyby16, kusiłaby16, kuszałby16, pikałyby16, psykałby16, spadłyby16, szukałby16, udziałby16, ukisłaby16, usiadłby16, usiałyby16, uszyłaby16, zdusiłby16, daszyłby15, dyszałby15, działyby15, iskałyby15, kadziłby15, kaszubił15, kaziłyby15, pisałyby15, piskałby15, psiałyby15, psikałby15, psiukały15, pyszałku15, siadłyby15, sikałyby15, skupiały15, sypiałby15, szypułka15, szypułki15, upadłszy15, usypiały15, uzyskały15, zakpiłby15, zakupiły15, zapiłyby15, zipałyby15, zsypałby15, zyskałby15, baszłyki14, dziubasy14, sadziłby14, skaziłby14, usadziły14, zadusiły14, zakisłby14, zsiadłby14, zsikałby14, paskudzi13, pyszałki13,

7 literowe słowa:

dukałby16, kadłuby16, kupiłby16, psułyby16, pukałby16, skułyby16, udałyby16, upadłby16, upiłyby16, budziły15, dłubaki15, dusiłby15, kpiłyby15, kusiłby15, padłyby15, psułaby15, pykałby15, skubały15, skułaby15, ukisłby15, upasłby15, upiłaby15, uszłyby15, uszyłby15, zakułby15, bałuszy14, biskupy14, budziła14, bzykały14, kapsuły14, kidałby14, kisłyby14, kpiłaby14, pasłyby14, piałyby14, pikałby14, piukały14, puszyły14, skupiły14, spadłby14, spałyby14, spiłyby14, sykałby14, sypałby14, szypuły14, usiałby14, usypały14, uszłaby14, zdałyby14, zdybały14, baszłyk13, biskupa13, budzika13, dziakłu13, działby13, działku13, dziubak13, iskałby13, kapsydu13, kaziłby13, kisłaby13, kudłasz13, kuszały13, paskudy13, pisadłu13, pisałby13, psiałby13, psiukał13, psykały13, puszyła13, siadłby13, siałyby13, sikałby13, skupiał13, skupiła13, słupiak13, spiłaby13, szukały13, szybiku13, szyłaby13, szypuła13, udziały13, upłazki13, usiadły13, usypiał13, uzyskał13, zakupił13, załupki13, zapiłby13, zdusiły13, ziałyby13, zipałby13, daszyły12, dyszaku12, dyszały12, dzikusy12, dziubas12, kadyszu12, kadziły12, kapsydy12, kaszubi12, kiduszy12, łazisku12, padłszy12, piskały12, psikały12, sadzyku12, sypiały12, szubaki12, ułapisz12, usadził12, zadusił12, zakpiły12, załuski12, zasiłku12, zdusiła12, zsypały12, zyskały12, auszpik11, dzikusa11, kadiszu11, kadyszy11, piukasz11, sadziły11, skaziły11, zakisły11, zapisku11, zsiadły11, zsikały11, dyszaki10, kadiszy10, sadzyki10, szpadki10, zasypki10,

6 literowe słowa:

dułyby15, kułyby15, bałyku14, błysku14, dłubak14, dłubka14, dłubki14, dułaby14, kadłub14, kułaby14, pałuby14, psułby14, skułby14, udałby14, upiłby14, białku13, budził13, dałyby13, diabłu13, dukały13, dybały13, dybuka13, dybuki13, kpiłby13, kupały13, kupiły13, łabsku13, padłby13, pakuły13, piłyby13, pukały13, skubał13, układy13, upadły13, bałusz12, bałyki12, bidaku12, biskup12, błyska12, błyski12, budzik12, bzykał12, diabły12, dubasy12, dusiły12, kapsuł12, kisłby12, kubasy12, kupidy12, kupiła12, kusiły12, łapsku12, pasłby12, piałby12, piłaby12, piukał12, płasku12, puszył12, pykały12, składu12, skudła12, skupił12, słudzy12, słupka12, słupki12, spałby12, spałku12, spiłby12, szłyby12, szłyku12, szydłu12, szyłby12, szypuł12, ukisły12, upasły12, upłazy12, usypał12, uszyły12, zakuły12, zdałby12, zdybał12, absydy11, azbuki11, azdyku11, azydku11, bazuki11, biaksu11, busika11, buziak11, bziaku11, dupska11, dusiła11, dyszku11, działu11, kapuzy11, kaszub11, kidały11, kupida11, kusiła11, kuszał11, łabski11, łaszku11, łaziku11, łupisz11, paduki11, paskud11, pikały11, płaksy11, psykał11, sadyby11, siałby11, składy11, spadku11, spadły11, sykały11, sypały11, szłaby11, szubak11, szubka11, szubki11, szukał11, udział11, ukisła11, uładzi11, upadki11, usiadł11, usiały11, usidła11, uszyła11, yakuzy11, zabiły11, zakupy11, załupi11, zaułki11, zdusił11, ziałby11, apsydy10, aszyku10, biaksy10, daszku10, daszył10, diasku10, dukasz10, duszka10, duszki10, dyszał10, działy10, dzikus10, iskały10, kadził10, kapsyd10, kasydy10, kauszy10, kaziły10, kazusy10, kidusz10, kładzi10, kupisz10, łapski10, łapszy10, łykasz10, pasiku10, paziku10, piasku10, pikady10, pisaku10, pisały10, piskał10, piuska10, płaski10, psiaku10, psiały10, psikał10, psiuka10, pukasz10, puszka10, puszki10, siadły10, sikały10, skupia10, spałki10, sypiał10, szłyka10, szłyki10, szpaku10, szpiku10, szybik10, szybka10, szybki10, szydła10, usypia10, uzyska10, uzyski10, zadupi10, zakpił10, zakupi10, zakusy10, zapiły10, zasypu10, zipały10, zsyłka10, zsyłki10, zsypał10, zupaki10, zyskał10, azdyki9, azydki9, dyszak9, dyszka9, dyszki9, kadysz9, łaszki9, pikasy9, psydia9, pykasz9, sadził9, sadzyk9, skaził9, spadki9, szkapy9, szłapi9, szpady9, usadzi9, uszaki9, zadusi9, zakisł9, zapisu9, zasypy9, zsiadł9, zsikał9, aszyki8, daszki8, kadisz8, kidasz8, paszki8, pikasz8, spadzi8, szpaki8, zapisy8,

5 literowe słowa:

bydłu13, dułby13, kubły13, kułby13, ubyły13, bidłu12, bułka12, bułki12, dybuk12, kubła12, kudły12, łubka12, łubki12, pałub12, pyłku12, ubiły12, ubyła12, bałyk11, baudy11, błysk11, budka11, budki11, buksy11, bydła11, bzyku11, dałby11, dbały11, dukał11, dybał11, kładu11, kłusy11, kudła11, kupał11, kupił11, łupka11, łupki11, łysku11, padłu11, pakuł11, piłby11, psuły11, pudła11, pukał11, pułki11, skuły11, słupy11, supły11, ubiła11, udały11, układ11, upadł11, upały11, upiły11, zbyły11, złudy11, azbuk10, basku10, bazuk10, biały10, bidła10, budzi10, buksa10, busik10, buska10, buski10, buszy10, bysiu10, bziku10, dubas10, dubia10, duksy10, dupka10, dupki10, dupsk10, dusił10, dybki10, dysku10, ibuka10, kłady10, kłusa10, kpiły10, kubas10, kusił10, łasku10, łudzi10, łuska10, łuski10, łydka10, łydki10, padły10, paduk10, płazu10, psuła10, psyku10, pykał10, pyłki10, pysku10, sadłu10, sidłu10, skudy10, skuła10, skupy10, słaby10, słupa10, supła10, szkłu10, szuby10, szybu10, ukisł10, ułapi10, upady10, upasł10, upiła10, upłaz10, usypy10, uszły10, uszył10, zakuł10, załup10, zbiły10, zbuka10, zbuki10, zbyła10, zładu10, złuda10, złupi10, absyd9, audik9, baksy9, baziu9, biasu9, bidak9, błazi9, busia9, buzia9, bzyka9, bzyki9, diaku9, diuka9, duksa9, duszy9, dziku9, kabzy9, kapui9, kapuz9, kasby9, kazby9, kidał9, kisły9, kpiła9, kuszy9, łapki9, łapsk9, łapsy9, łyska9, łyski9, pałki9, pasku9, pasły9, pauzy9, piały9, pikał9, piłka9, pisku9, piuka9, pizdu9, płaks9, płask9, płazy9, psiku9, puazy9, puszy9, pysiu9, sadku9, sadyb9, siupy9, skały9, skayu9, skiby9, skipu9, skład9, skuda9, skupi9, słabi9, spadł9, spadu9, spały9, spiły9, sykał9, sypał9, szału9, szłyk9, szuba9, szyby9, szyku9, szyły9, szypu9, ukazy9, upasy9, usiał9, uszła9, uzysk9, yakuz9, zabił9, zadku9, zakup9, zbiła9, zdały9, złady9, zsypu9, zupak9, zupka9, zupki9, zysku9, aidsu8, apisu8, apsyd8, azdyk8, baski8, baszy8, biaks8, biasy8, bysia8, bziak8, bzika8, dbasz8, dusza8, dyska8, dyski8, dyszy8, dziab8, dział8, ipady8, iskał8, kaidy8, kapsy8, kasyd8, kausz8, kaził8, kazus8, kisła8, kiszu8, kusia8, kusza8, ładzi8, łapsz8, łaski8, łaszy8, łazik8, łkasz8, paziu8, pikad8, pisał8, pizdy8, płazi8, psiał8, psyka8, psyki8, pyska8, pyski8, sadzu8, siadł8, siadu8, siały8, sidła8, sikał8, siłka8, skazu8, skiba8, skipy8, skizu8, spady8, spidy8, spiła8, sypka8, sypki8, szały8, szapu8, szkła8, szłap8, szuka8, szyba8, szyła8, szypy8, udasz8, uszak8, uszka8, uszki8, zakus8, zapił8, zdusi8, ziały8, zipał8, zsyła8, zsypy8, aidsy7, apisy7, apsik7, aszyk7, daszy7, diasy7, dysza7, dzika7, kadzi7, kaszy7, kpisz7, pasik7, paski7, paszy7, pazik7, pikas7, pisak7, piska7, pizda7, psiak7, psika7, pysia7, sadki7, sadzy7, saidy7, sapki7, siady7, skazy7, skizy7, spida7, suazi7, sypia7, szapy7, szkap7, szpad7, szpak7, szpik7, szyki7, szypa7, zadki7, zakip7, zakpi7, zaspy7, zasyp7, złasi7, zyska7, zyski7, kisza6, sadzi6, skazi6, skiza6, zapis6, zsika6,

4 literowe słowa:

buły11, dłub11, łuby11, ubył11, budy10, buła10, byku10, były10, duby10, duły10, kuby10, kuły10, łupy10, łyku10, puby10, pułk10, pyłu10, ubił10, auły9, badu9, baku9, bały9, baud9, bidu9, biły9, buda9, buka9, buki9, buks9, busy9, buzy9, była9, dbał9, duła9, dupy9, dyby9, ibuk9, kału9, kłus9, kuba9, kuła9, kupy9, łaby9, ładu9, łapu9, łuki9, łupa9, łupi9, łuzy9, łydy9, pabu9, psuł9, pudy9, pyły9, skub9, skuł9, słup9, ubka9, ubki9, udał9, ułap9, upał9, upił9, zbuk9, zbył9, złud9, złup9, bady8, basu8, bidy8, biła8, bisu8, busa8, busz8, buza8, buzi8, byka8, byki8, bzyk8, dały8, dipu8, diuk8, duka8, duks8, dupa8, kały8, kapu8, kiły8, kipu8, kład8, kłap8, kpił8, kupa8, kupi8, kusy8, łady8, łapy8, łuza8, łyda8, łyka8, łyki8, łysk8, łysy8, paby8, padł8, padu8, paku8, pały8, piku8, piły8, puda8, puka8, puki8, skud8, skup8, skuy8, syku8, szub8, udka8, ukap8, upad8, usyp8, uzdy8, zbił8, zdyb8, zupy8, adiu7, audi7, baki7, baks7, basy7, bazy7, bida7, bisy7, bizy7, bzik7, dipy7, dusi7, dusz7, duzi7, dysk7, dyzy7, isku7, izby7, kabi7, kabz7, kapy7, kasb7, kazb7, kiła7, kipy7, kisł7, kusa7, kusi7, kusz7, łaps7, łask7, łasy7, łysa7, łysi7, pady7, pasł7, pasu7, pauz7, piał7, piła7, płaz7, psui7, psyk7, puaz7, pusz7, pyka7, pysk7, pyzy7, sadu7, saku7, sapu7, siku7, siły7, siup7, skał7, skib7, skua7, skui7, spał7, spił7, suka7, suki7, szły7, szyb7, szył7, uadi7, uazy7, ukaz7, upas7, uszy7, uzda7, zadu7, zdał7, ziły7, zład7, złap7, zupa7, bazi6, bias6, biza6, diak6, disy6, dysz6, dyza6, dzik6, iksy6, ipad6, izba6, kadi6, kaid6, kaps6, kasy6, kida6, kipa6, kysz6, łasi6, łasz6, łazi6, paki6, pasy6, pika6, pisk6, pizd6, psik6, pysi6, pyza6, sady6, sapy6, siał6, siła6, skay6, skip6, spad6, spid6, syka6, syki6, szał6, szła6, szui6, szyk6, szyp6, zady6, ział6, ziła6, zipy6, złai6, zsyp6, zysk6, zysy6, aids5, apis5, dasz5, dias5, disa5, iksa5, iska5, kasz5, kazi5, kisz5, pasz5, pazi5, pias5, pisz5, psia5, sadz5, said5, saki5, siad5, siak5, sika5, skaz5, skiz5, szap5, szyi5, zasp5, zipa5, zisy5, zysa5, szai4, zisa4,

3 literowe słowa:

buł9, łbu9, łub9, bud8, buk8, był8, duł8, kub8, kuł8, łby8, łuk8, łup8, płu8, pub8, auł7, bał7, bił7, bus7, buz7, byk7, bzu7, dup7, dyb7, iłu7, kły7, kup7, kyu7, łab7, łba7, łuz7, łyd7, łyk7, łyp7, pud7, puk7, pył7, udy7, złu7, aby6, bad6, bak6, bid6, bip6, bzy6, dał6, dba6, idu6, iły6, kał6, kił6, kła6, kpy6, ład6, łap6, łka6, łzy6, pab6, pał6, pił6, piu6, pła6, psu6, pyk6, spu6, suk6, uda6, ups6, uzd6, uzy6, zły6, zup6, bai5, bas5, baz5, bis5, biz5, dip5, dyz5, idy5, iła5, izb5, kap5, kip5, kpa5, kpi5, łza5, pad5, pak5, pik5, psy5, pyz5, sał5, sił5, siu5, spy5, syk5, syp5, szu5, uaz5, uza5, uzi5, ził5, ziu5, zła5, zui5, asy4, dis4, iks4, isk4, kas4, kia4, ksi4, pai4, pas4, pia4, psa4, psi4, sad4, sak4, sap4, sik4, ska4, ski4, spa4, zad4, zda4, zip4, zys4, ais3, sia3, sza3, zis3,

2 literowe słowa:

bu6, by5, ku5, ud5, au4, ba4, bi4, dy4, 4, su4, uz4, ad3, da3, id3, ka3, ki3, pa3, pi3, as2, si2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKUDZIŁYBY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKUDZIŁYBY to

paskudziłyby

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

paskudziłby

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PASKUDZIŁYBY

Ze słowa PASKUDZIŁYBY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASKUDZIŁYBY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKUDZIŁYBY to

paskudziłyby

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

paskudziłby

. wartość punktowa tego słowa to: 21

Informacje szczegółowe o słowie PASKUDZIŁYBY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, I, U, Y, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: B, D, K, P, S, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 12

Litery w słowie PASKUDZIŁYBY w kolejności alfabetycznej: A, B, D, I, K, P, S, U, Y, Y, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, Y, Y, U, S, P, K, I, D, B, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PASKUDZIŁYBYAnaliza liter - słowo PASKUDZIŁYBY

Słowo PASKUDZIŁYBY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, D, I, K, Ł, P, S, U, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera D w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera I w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera P w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera U w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie PASKUDZIŁYBY

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PASKUDZIŁYBY: 12

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 12 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 12 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9145
B 9023
C 7651
D 16512
E 4567
F 4782
G 5658
H 3757
I 3750
J 2286
K 16960
L 3750
M 10362
N 102343
O 26446
P 74169
R 18503
S 24547
T 7798
U 11289
W 32073
Y 7
Z 32332
Ó 23
Ć 197
Ł 1047
Ś 1870
Ź 29
Ż 1005

12 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9145
B Ilość słów
9023
C Ilość słów
7651
D Ilość słów
16512
E Ilość słów
4567
F Ilość słów
4782
G Ilość słów
5658
H Ilość słów
3757
I Ilość słów
3750
J Ilość słów
2286
K Ilość słów
16960
L Ilość słów
3750
M Ilość słów
10362
N Ilość słów
102343
O Ilość słów
26446
P Ilość słów
74169
R Ilość słów
18503
S Ilość słów
24547
T Ilość słów
7798
U Ilość słów
11289
W Ilość słów
32073
Y Ilość słów
7
Z Ilość słów
32332
Ó Ilość słów
23
Ć Ilość słów
197
Ł Ilość słów
1047
Ś Ilość słów
1870
Ź Ilość słów
29
Ż Ilość słów
1005

Zestawienie słow 12 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32051
B 4
C 1662
D 40
E 50796
F 25
G 53
H 28647
I 55175
J 18699
K 1270
L 44
M 57373
N 508
O 25392
P 12
R 216
S 42
T 110
U 23321
W 3738
Y 64281
Z 3471
Ą 23880
Ć 4183
Ę 3873
Ł 2058
Ń 6367
Ś 15882
Ź 5
Ż 8703

12 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32051
B Ilość słów
4
C Ilość słów
1662
D Ilość słów
40
E Ilość słów
50796
F Ilość słów
25
G Ilość słów
53
H Ilość słów
28647
I Ilość słów
55175
J Ilość słów
18699
K Ilość słów
1270
L Ilość słów
44
M Ilość słów
57373
N Ilość słów
508
O Ilość słów
25392
P Ilość słów
12
R Ilość słów
216
S Ilość słów
42
T Ilość słów
110
U Ilość słów
23321
W Ilość słów
3738
Y Ilość słów
64281
Z Ilość słów
3471
Ą Ilość słów
23880
Ć Ilość słów
4183
Ę Ilość słów
3873
Ł Ilość słów
2058
Ń Ilość słów
6367
Ś Ilość słów
15882
Ź Ilość słów
5
Ż Ilość słów
8703

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PASKUDZIŁYBY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PASKUDZIŁYBY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty