Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH

Z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH można ułożyć aż 1115 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

międzyrządowych31,

13 literowe słowa:

międzyrządowy26,

12 literowe słowa:

międzywodzcy22, odwdzięczymy22,

11 literowe słowa:

odwdzięczmy20,

10 literowe słowa:

międzyrząd22, odwdzięczą21, wdzięczymy19, odwdzięczy18, wyrządzimy18, zwodzącymi18, dychroizmy17, wychodzimy17, mizdrowych16, zwichrzymy16, dorywczymi15,

9 literowe słowa:

wędzącymi21, doręczymy18, rządowych18, rzędowych18, dowędzimy17, mizdrzący17, rodzącymi17, wdzięczmy17, wodzącymi17, zwodzącym17, odwdzięcz16, rządowymi16, rzędowymi16, wyrzęzimy16, dychroizm15, irydowych15, rodzimych15, rydzowych15, wchodzimy15, wichrzymy15, zohydzimy15, dorywczym14, wydziczmy14, zwichrzmy14, czworzymy13, rydzowymi13, wyrodzimy13, wzorczymi12,

8 literowe słowa:

wędzącym20, mąciwodę19, wymądrzę19, chędodzy18, wdzięczą18, wyrządzę18, dręczymy17, wychodzą17, wychodzę17, doręczmy16, drwiącym16, izohydrą16, izohydrę16, mąciwody16, modrzący16, rodzącym16, widzącym16, wiodącym16, wodzącym16, wręczymy16, wrzęchom16, wydęciom16, wymądrzy16, wyręczmy16, zęzowych16, dorywczą15, dymowych15, irządzcy15, mędrcowi15, mizdrząc15, mrowiący15, orzącymi15, owędzimy15, rząchowi15, rządowym15, rządzimy15, rzęchowi15, rzędowym15, wdzięczy15, wiozącym15, wrzącymi15, wydziczą15, wydziczę15, wzdęciom15, zowiącym15, zwędzimy15, zwichrzą15, zwichrzę15, zwodzący15, chodzimy14, hydroidy14, mizdrową14, rymowych14, widomych14, wydrzych14, wyrządzi14, zęzowymi14, chmyzowi13, droczymy13, dydymowi13, dziczymy13, irchowym13, izohydry13, odryczmy13, wdzydzcy13, wichrzmy13, wychodzi13, zdrowych13, zimowych13, dorywczy12, irydowym12, rydzowym12, wydrzymi12, wydziczy12, wyryciom12, zwichrzy12, zwydrzmy12, drzymowi11, mizdrowy11, wrodzimy11, wzorczym11, zdrowymi11, zrodzimy11, zwodzimy11,

7 literowe słowa:

wędzący18, wrzęchą18, wymęczą18, doręczą17, dowędzą17, mądrych17, rozmącę17, wyręczą17, zmądrzę17, dymiący16, rzędową16, drącymi15, dręczmy15, modzący15, oddymią15, oddymię15, ręczymy15, rząchom15, rzęchom15, wchodzą15, wchodzę15, wiąchom15, wrzęchy15, wymęczy15, zohydzą15, zohydzę15, doręczy14, drwiący14, irchową14, mąciwod14, modrząc14, morzący14, odryczą14, odryczę14, orzącym14, rączymi14, rodzący14, rwącymi14, rządcom14, wędzimy14, wichrzą14, wichrzę14, widzący14, wiodący14, wodzący14, wrącymi14, wręczmy14, wrzącym14, wrzęcho14, wymądrz14, wymoczą14, wymoczę14, wymodzą14, wymodzę14, wyręczy14, wyryczą14, wyryczę14, zmądrzy14, zmywczą14, zwącymi14, dowędzi13, dowidzą13, dowidzę13, drwiąco13, irydową13, mizdrzą13, mizdrzę13, modrych13, mrowiąc13, odwidzą13, odwidzę13, rodzimą13, rozdęci13, rozmąci13, rydzową13, rządowy13, rzędowy13, rzęzimy13, wdzięcz13, wiozący13, wychody13, wymorzą13, wymorzę13, wyrodzą13, wyrodzę13, zęzowym13, zmroczą13, zmroczę13, zowiący13, zrzędom13, zwęzimy13, zwodząc13, zwydrzą13, zwydrzę13, chorymi12, chryzmo12, czworzą12, czworzę12, hydriom12, hydroid12, ozimych12, rządowi12, rzędowi12, wyrzęzi12, wzorczą12, zwięzom12, droczmy11, dyrciom11, dziczmy11, dziczym11, irchowy11, izohydr11, odryczy11, owicydy11, rymoidy11, wchodzi11, wichrom11, wichrzy11, wydoimy11, wydrzym11, wymoczy11, zmywczy11, zoczymy11, zohydzi11, cydrowi10, dywizom10, dziczom10, ircowym10, irydowy10, izozymy10, mizdrzy10, odrwimy10, owczymi10, rodzimy10, rozmyci10, rydzowy10, ryzoidy10, rzyciom10, wodzimy10, wryciom10, wyciory10, wydzicz10, wymodzi10, wymorzy10, wyorzmy10, wyroimy10, zdrowym10, zdwoimy10, zdziwmy10, zmroczy10, zryciom10, zwichrz10, zwydrzy10, czworzy9, drzwiom9, rydzowi9, wizyrom9, wymrozi9, wyrodzi9, wyziory9, wzorczy9, zdzirom9, zwozimy9,

6 literowe słowa:

wiąchę17, dręczą16, mądrzę16, omączę16, rządcę16, wędząc16, zmęczą16, owędzą15, rządzę15, wręczą15, zrzędą15, zwędzą15, chodzą14, chodzę14, chordą14, chordę14, chromą14, chromę14, drącym14, dymiąc14, hydrią14, hydrię14, idącym14, mchową14, mędrcy14, mięcho14, rząchy14, rzęchy14, wąchom14, węchom14, wiąchy14, zęzową14, dęciom13, dręczy13, dymową13, mądrzy13, między13, modząc13, odymią13, odymię13, omączy13, rączym13, ręczmy13, rwącym13, rządcy13, wiącho13, wiochą13, wiochę13, wrącym13, wrzęch13, wydęci13, wymęcz13, zmęczy13, zwącym13, chmyzy12, coryzą12, coryzę12, doręcz12, droczą12, droczę12, drwiąc12, dychom12, dziczą12, dziczę12, mizdrą12, mizdrę12, modrzą12, modrzę12, morząc12, mroczą12, mroczę12, orzący12, rodząc12, rymową12, rządco12, rządom12, rzędom12, rzycią12, wiądom12, widomą12, widząc12, wiodąc12, wodząc12, wręczy12, wrzący12, wydrzą12, wydrzę12, wyręcz12, wzdęci12, zmądrz12, zmoczą12, zmoczę12, zrzędy12, chordy11, chorym11, chromy11, chryzm11, chyrom11, hydrom11, ircową11, mchowy11, mrowią11, mrowię11, odrwią11, odrwię11, orędzi11, owędzi11, rządzi11, wchody11, wiązom11, więzom11, wioząc11, wrodzą11, wrodzę11, wyorzą11, wyorzę11, zdrową11, zdzirą11, zdzirę11, zęzowy11, zimową11, zmorzą11, zmorzę11, zowiąc11, zrodzą11, zrodzę11, zrzędo11, zwędzi11, zwidzą11, zwidzę11, zwięzy11, zwiodą11, zwiodę11, zwodzą11, zwodzę11, chodzi10, chorzy10, chromi10, cydrom10, domyci10, drzymy10, dymowy10, hydrio10, hyziom10, ichory10, irchom10, mchowi10, oddymi10, odmyci10, ryczmy10, wichry10, wiochy10, wirozą10, wirozę10, wymyci10, zęzowi10, zwiozą10, zwiozę10, coryzy9, doryci9, droczy9, drodzy9, drozdy9, drwimy9, dwoimy9, dymowi9, dyrcio9, dywizy9, dziczy9, dzidom9, dziwmy9, hyrowi9, hyzowi9, irydom9, mizdry9, modrzy9, mroczy9, odrycz9, owczym9, owicyd9, ryciom9, rydzom9, rymoid9, rymowy9, wichrz9, widomy9, wyciom9, wydrom9, wydrzy9, wymocz9, wyryci9, wyrycz9, zdoimy9, zmoczy9, zoczmy9, dyrowi8, dziwom8, ircowy8, izozym8, mizdro8, mizdrz8, rodzic8, rymowi8, ryzoid8, wcirom8, widzom8, wizyry8, worzmy8, wozimy8, wrodzy8, wrzody8, wycior8, zdrowy8, zdziry8, zimowy8, zmorzy8, zmrocz8, zoizmy8, zorzmy8, zrywom8, zwidom8, zwoimy8, zwydrz8, mroziw7, odrzwi7, wirozy7, wrodzi7, zdrowi7, zdziro7, zmrozi7, zrodzi7, zwodzi7,

5 literowe słowa:

mączę15, męczą15, zmącę15, dychą14, dychę14, ręczą14, wędzą14, chyrą13, chyrę13, dmący13, hydrą13, hydrę13, michą13, michę13, mięch13, ohydą13, ohydę13, wąchy13, węchy13, chorą12, drący12, dymią12, dymię12, dyzmą12, dyzmę12, hordą12, hordę12, idący12, irchą12, irchę12, mączy12, mądry12, męczy12, mrący12, ochrą12, ochrę12, rząch12, rzęch12, wiąch12, wydmą12, wydmę12, diodą11, diodę11, dodrą11, dodrę11, domrą11, domrę11, dręcz11, dychy11, dzidą11, dzidę11, irydą11, irydę11, mądrz11, micrą11, micrę11, micwą11, micwę11, moczą11, moczę11, modrą11, modzą11, modzę11, mordą11, mordę11, mowcą11, mowcę11, odęci11, omącz11, owędy11, rączy11, ręczy11, rwący11, ryczą11, ryczę11, rządy11, rzędy11, wędom11, wiądy11, wrący11, wydrą11, wydrę11, wymię11, wymrą11, wymrę11, zmąci11, zmęcz11, zwący11, chmyz10, chody10, chyry10, diorą10, diorę10, dorwą10, dorwę10, drwią10, drwię10, dycho10, dydym10, dziwą10, dziwę10, hydry10, michy10, mirzą10, mirzę10, morią10, morię10, morwą10, morwę10, morzą10, morzę10, ohydy10, orząc10, owczą10, ozimą10, rączo10, rodzą10, rodzę10, rwąco10, wędzi10, węzom10, wiązy10, widzą10, widzę10, więzy10, wiodą10, wiodę10, wodzą10, wodzę10, wręcz10, wrząc10, zęzom10, zmorą10, zmorę10, zmową10, zmowę10, zoczą10, zoczę10, zowąd10, zrzęd10, chord9, chory9, chowy9, chrom9, chryi9, chyro9, cydry9, cyrym9, dyrdy9, dyzmy9, hordy9, hydro9, hyrom9, hyzom9, irchy9, micho9, moich9, ochry9, oddym9, owych9, rzęzi9, wiozą9, wiozę9, worzą9, worzę9, wydmy9, zorzą9, zorzę9, zowią9, zowię9, zwęzi9, zwięz9, zworą9, zworę9, czyim8, diody8, doimy8, domry8, drzym8, dyrom8, dyzmo8, dyzom8, dzicy8, dzidy8, hiwom8, ichor8, ircho8, irydy8, micry8, micwy8, miody8, moczy8, modry8, mordy8, mowcy8, odymi8, omyci8, ryczy8, wichr8, wioch8, wmyci8, wydmo8, wydry8, zmyci8, zmywy8, coryz7, diory7, diwom7, drocz7, drozd7, drwom7, dwory7, dywiz7, dzicz7, dzido7, dziwy7, irdom7, irydo7, micro7, micwo7, mirzy7, mizdr7, modrz7, modzi7, morwy7, morzy7, mrocz7, mrozy7, orzmy7, owczy7, owymi7, ozimy7, rdzom7, roimy7, ryzom7, rzyci7, wciry7, wicom7, widmo7, widom7, wodzy7, wormy7, wryci7, wydoi7, wydro7, wyrom7, wyzom7, ziomy7, zmocz7, zmory7, zmowy7, zoczy7, zryci7, zrywy7, zwidy7, zwody7, zyzom7, drzwi6, dziwo6, mirzo6, mrowi6, mrozi6, odrwi6, rodzi6, wirom6, wizom6, wizyr6, wodzi6, wyorz6, wyroi6, wzory6, zdwoi6, zdzir6, zdziw6, zoizm6, zorzy6, zwory6, zwozy6, wiroz5, zwozi5,

4 literowe słowa:

mącę14, wędą13, węzą12, zęzą12, cymą11, cymę11, dmąc11, hoyą11, hoyę11, mycą11, mycę11, węch11, codą10, codę10, dęci10, drąc10, dyzą10, dyzę10, horą10, horę10, idąc10, mąci10, mącz10, męcz10, mocą10, modą10, modę10, mrąc10, odmą10, odmę10, wędy10, diwą9, diwę9, dozą9, dozę9, dych9, irdą9, irdę9, mchy9, mirą9, mirę9, morą9, morę9, mową9, mowę9, mych9, odrą9, odrę9, ordą9, ordę9, owcą9, owcę9, rdzą9, rdzę9, ręcz9, rwąc9, ryzą9, ryzę9, rząd9, wędo9, węzy9, wiąd9, więc9, wodą9, wodę9, wrąc9, zęzy9, zimą9, zimę9, zwąc9, zyzą9, zyzę9, chyr8, cymy8, dydy8, dymy8, hydr8, hyry8, hyzy8, mich8, mycy8, ochy8, ohmy8, ohyd8, orzą8, orzę8, ozwą8, ozwę8, węzo8, wiąz8, wizą8, wizę8, wrzą8, wrzę8, zęzo8, choi7, chor7, cody7, cydr7, cymo7, czym7, dhow7, dimy7, domy7, dymi7, dyry7, dyzy7, hiwy7, hord7, hory7, hyzi7, irch7, mocy7, mody7, myci7, myco7, ochr7, odmy7, odym7, rymy7, wydm7, czyi6, diod6, diwy6, domr6, dozy6, dwom6, dyro6, dyzo6, dzid6, idom6, irdy6, iryd6, izmy6, micr6, micw6, miry6, mocz6, modi6, mord6, mory6, mowy6, oczy6, odry6, ordy6, owcy6, owym6, rdzy6, rody6, ryci6, rycz6, rydz6, ryzy6, widm6, widy6, wody6, wydr6, wyzy6, zimy6, zmyw6, zyzy6, dior5, diwo5, doiw5, drwi5, dwoi5, dziw5, irdo5, iwom5, miro5, morw5, morz5, rdzo5, rowy5, rwom5, ryzo5, wcir5, widz5, wiry5, wizy5, worm5, wory5, wozy5, wyro5, zdoi5, zimo5, ziom5, zmor5, zocz5, zryw5, zwid5, zwom5, zyzo5, wizo4, worz4, wozi4, zorz4, zwoi4,

3 literowe słowa:

dmą9, dmę9, cię8, drą8, drę8, idą8, idę8, mię8, mrą8, mrę8, odą8, odę8, węd8, hyc7, iwą7, iwę7, ową7, rwą7, rwę7, węz7, wrą7, wrę7, yhm7, zęz7, zwą7, zwę7, chi6, cym6, dym6, hoc6, hoy6, hyr6, hyz6, ich6, mho6, myc6, och6, ohm6, cod5, com5, cyi5, czy5, dim5, doc5, dom5, dry5, dyz5, hiw5, hoi5, hor5, idy5, moc5, mod5, odm5, ody5, omy5, rho5, rym5, czi4, diw4, doi4, doz4, ido4, ird4, iwy4, izm4, mir4, moi4, mor4, odr4, ord4, ozy4, rod4, rwy4, ryz4, wic4, wid4, wyr4, wyz4, zim4, zwy4, zyz4, iwo3, orz3, owi3, rio3, roi3, rwo3, wio3, wir3, wiz3,

2 literowe słowa:

8, 7, hm5, yh5, dy4, hi4, ho4, my4, oh4, ci3, co3, do3, id3, im3, mi3, od3, om3, wy3, yo3, iw2, or2, oz2, ro2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH to

międzyrządowych

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

międzyrządowy

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa MIĘDZYRZĄDOWYCH

Ze słowa MIĘDZYRZĄDOWYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYRZĄDOWYCH to

międzyrządowych

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

międzyrządowy

. wartość punktowa tego słowa to: 26

Informacje szczegółowe o słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: I, O, Y, Y, Ą, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: C, D, D, H, M, R, W, Z, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH w kolejności alfabetycznej: C, D, D, H, I, M, O, R, W, Y, Y, Z, Z, Ą, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Ą, Z, Z, Y, Y, W, R, O, M, I, H, D, D, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo MIĘDZYRZĄDOWYCHAnaliza liter - słowo MIĘDZYRZĄDOWYCH

Słowo MIĘDZYRZĄDOWYCH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: Ą, C, D, Ę, H, I, M, O, R, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera Ą w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera Ę w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera H w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera M w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera O w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera W w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie MIĘDZYRZĄDOWYCH: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa MIĘDZYRZĄDOWYCH

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu MIĘDZYRZĄDOWYCH - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty