Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERULUJĄCEGO

Z liter NIERULUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieregulująco27, nierulującego27,

12 literowe słowa:

nieugorujące25,

11 literowe słowa:

nierugujące24, nieurgujące24, nielogujące23, nierulujące23, nierolujące21,

10 literowe słowa:

eluującego24, regulujące24, regulująco24, rulującego24, ignorujące21, ingerujące21, niegolącej20, regulujcie20, neurogleju19, niegorącej19, ugorujecie19,

9 literowe słowa:

regulując23, ugorujące22, glinujące21, grilujące21, relegując21, generując20, ignorując20, ingerując20, niegojące18, rugujecie18, ugorujcie18, urgujecie18, ceruleiną17, leniącego17, logujecie17, niegolące17, rulujecie17, neuroglej16, niegorące16, nierojące16, nogujecie16, oglejeniu16, rolujecie15, neuroglei14, norujecie14, ceruleino13,

8 literowe słowa:

regulują21, rugujące21, ugorując21, urgujące21, eluujące20, glinując20, grilując20, legujące20, logujące20, rulujące20, negujące19, negująco19, nogujące19, relegują19, generują18, ignorują18, ingerują18, lejącego18, rolujące18, elegijną17, euroligą17, goniącej17, gorejące17, norujące17, ogniącej17, regencją17, reguluje17, rugujcie17, urgujcie17, curlingu16, eluujcie16, legujcie16, leniącej16, leniejąc16, logujcie16, rulujcie16, eugenolu15, jogurcie15, negujcie15, nogujcie15, roniącej15, ignoruje14, ingeruje14, lonicerą14, rolujcie14, uleceniu14, urojeniu14, eugenoli13, gorejcie13, juniorce13, norujcie13, olejeniu13, regencji13, regencjo13, cerulein12, cielnego12, leuconie12, lucernie12, urojenie12, ciernego11, geroncie11, nieorlej11, lornecie10,

7 literowe słowa:

rugując20, urgując20, eluując19, legując19, logując19, rulując19, ucelują19, ugorują19, glinują18, grilują18, negując18, nogując18, golącej17, lgnącej17, olicują17, rolując17, eugleną16, eulogią16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, gorącej16, gorejąc16, neurulą16, norując16, olinują16, reguluj16, eugenią15, lenicją15, lucerną15, olejące15, uceluje15, ugoruje15, eulogij14, glinuje14, golenią14, goniące14, griluje14, gujocie14, inercją14, jelenią14, lenieją14, ogniące14, releguj14, rojnicą14, ulegnij14, curling13, energią13, eugenij13, generuj13, gieroju13, glejcie13, gojeniu13, ignoruj13, ingeruj13, jurnego13, leniące13, leuconu13, noclegu13, olicuje13, rolnicą13, rujnego13, ulejcie13, eugenol12, eugleno12, eulogie12, eurolig12, gluonie12, goleniu12, gruncie12, jeleniu12, jogince12, junocie12, legionu12, legunie12, lejnego12, neurule12, neuruli12, neurulo12, nieorlą12, olinuje12, orceiną12, relingu12, roniące12, ulegnie12, celnego11, celniej11, cielnej11, energij11, eugenio11, gieroje11, gojenie11, goreniu11, leceniu11, lenicje11, lenicjo11, lorencu11, lucerno11, lunecie11, noclegi11, ocleniu11, olejcie11, regionu11, rojeniu11, rulecie11, urojeni11, ciernej10, geronci10, golenie10, gorecie10, inercje10, inercjo10, jenocie10, olejeni10, olejnie10, orleniu10, regenci10, rejenci10, rojnice10, rulonie10, celonie9, energio9, gorenie9, lonicer9, lorence9, oclenie9, regonie9, rejonie9, rojenie9, rolecie9, rolnice9, nieorle8, orlenie8,

6 literowe słowa:

rugują18, urgują18, eluują17, legują17, logują17, rulują17, uciągu17, celują16, elucją16, licują16, negują16, nogują16, ugnoją16, cerują15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, goecją15, gojące15, gorącu15, ircują15, jugolu15, nicują15, nocują15, rolują15, ulegną15, ciągle14, golące14, goreją14, lejące14, lgnące14, norują14, ogniją14, olejąc14, ruguje14, uceluj14, ugoruj14, urguje14, elegią13, eluuje13, ginące13, glinuj13, glorią13, gluonu13, goniąc13, gorące13, griluj13, jugole13, jugoli13, jungle13, leguje13, lejnią13, loguje13, ogniąc13, olejną13, rojące13, ruluje13, ulungi13, celuje12, cielną12, cugiel12, egerią12, elucje12, elucji12, elucjo12, glucie12, gnilcu12, leniąc12, licuje12, neguje12, noguje12, ocielą12, oleicą12, olicuj12, orlicą12, rugnij12, uronią12, ceruje11, cierną11, elegij11, elingu11, euglen11, gnojce11, goecje11, goecji11, golnij11, gurcie11, ircuje11, jingle11, juncie11, jurcie11, legnij11, loginu11, lugier11, neurul11, nicuje11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, oleiną11, olinuj11, regule11, roluje11, roniąc11, rulonu11, ujecie11, celnej10, celonu10, ceorlu10, cleniu10, clonej10, gieroj10, glince10, gnilce10, gnilec10, gojeni10, golcie10, goreje10, greenu10, groniu10, jegier10, junior10, jurnie10, lejcie10, leucon10, logice10, lucern10, nocleg10, noruje10, ognije10, regonu10, rejonu10, rugnie10, ulocie10, elegio9, eocenu9, gierce9, glonie9, glorie9, gnecie9, goleni9, golnie9, goncie9, goniec9, goreli9, grocie9, jeleni9, jeniec9, legion9, legnie9, lejnie9, lejnio9, leniej9, nerolu9, nogcie9, nurcie9, olejne9, olejni9, regiel9, reling9, rojnic9, rolnej9, ulenie9, celnie8, ceorle8, ceorli8, cielne8, clenie8, egerio8, grenie8, gronie8, jeonie8, lencie8, leniec8, lionce8, loncie8, lorenc8, ocleni8, oleice8, orlice8, region8, rojeni8, rojnie8, rolnic8, urenie8, cierne7, erocie7, nerole7, neroli7, ocenie7, orcein7, orleni7, rencie7, roncie7,

5 literowe słowa:

jungą15, urągu15, ciągu14, gojąc14, grulą14, uciąg14, uleją14, uncją14, cuglu13, genuą13, gniją13, gnoją13, goląc13, guirą13, gunią13, jengą13, jungu13, jurną13, lejąc13, lgnąc13, locją13, rugną13, ruguj13, rujną13, ulecą13, ulicą13, urągi13, urguj13, uroją13, ciurą12, congą12, curią12, eluuj12, encją12, ginąc12, gleju12, gliną12, gnące12, golną12, gorąc12, inulą12, jugol12, legią12, legną12, leguj12, lejną12, lingą12, loguj12, nocją12, oleją12, onucą12, rojąc12, ruluj12, uleną12, ulung12, celną11, celuj11, cielą11, ciulu11, cloną11, cugle11, cugli11, gnoju11, golcu11, gonią11, greju11, greną11, guiru11, gulce11, jelcu11, juger11, jungi11, jungo11, leicą11, lejcu11, licuj11, lnicą11, neguj11, noguj11, ognią11, orgią11, rengą11, rioją11, rojną11, ruiną11, runią11, ugnij11, ugoru11, ureną11, cenią10, ceruj10, gejce10, gleje10, glinu10, glonu10, gluon10, gojce10, grilu10, grule10, gruli10, grulo10, igrcu10, ircuj10, joule10, jouli10, jucie10, legij10, legun10, lenią10, lgnij10, longu10, luger10, nicuj10, niecą10, nocuj10, nurcu10, oceną10, oleju10, reglu10, rolną10, roluj10, rujce10, uleje10, uncje10, uncji10, uncjo10, cegle9, ciule9, genru9, genui9, genuo9, gnije9, gnoje9, golce9, golec9, gorej9, greje9, gronu9, guiro9, gunie9, gunio9, jelce9, jelec9, jengi9, jengo9, jogin9, jolce9, junie9, jurne9, jurni9, lejce9, locje9, locji9, lucie9, lurce9, norią9, noruj9, nulce9, ocelu9, oclij9, ognij9, ogniu9, orgij9, renju9, ringu9, ronią9, rujne9, rujni9, ugier9, ugnie9, ugnoi9, uleci9, ulice9, ulico9, cenur8, ciuro8, cnego8, congi8, corgi8, curie8, curio8, eling8, encje8, encji8, encjo8, enolu8, euler8, girce8, glino8, gocie8, grece8, grile8, igrce8, inule8, inulo8, jecie8, jocie8, legie8, legio8, lejne8, lejni8, leniu8, lgnie8, lingo8, login8, longi8, lunie8, nocje8, nocji8, nogci8, nucie8, nurce8, oleje8, onuce8, orlej8, oucie8, regle8, regli8, rejce8, rielu8, rucie8, rulon8, uleno8, urcie8, celne7, celni7, celon7, ceorl7, ciele7, cleni7, clone7, genie7, genre7, gonie7, green7, greno7, groni7, ironu7, jenie7, jonie7, lecie7, leice7, leico7, lerce7, lince7, lirce7, lnice7, lnico7, locie7, lorce7, niego7, ocele7, oceli7, ociel7, ogier7, ognie7, oleic7, orgie7, orlic7, ornej7, regon7, rejon7, rengi7, rengo7, ringo7, rojne7, rojni7, rolce7, ruino7, runie7, ureno7, urnie7, uroni7, cenie6, encie6, enole6, enoli6, eocen6, lenie6, necie6, nerce6, nerol6, nieco6, nocie6, norce6, oceni6, olein6, orcie6, recie6, riele6, rocie6, rolne6, rolni6, eonie5, norie5, ornie5, renie5,

4 literowe słowa:

jugą14, gulą13, ulgą13, goją12, jogą12, jugu12, jurą12, rugą12, rują12, ugną12, uląc12, urąg12, ciąg11, cugu11, glią11, gnąc11, golą11, gulu11, jolą11, legą11, leją11, lgną11, ligą11, luju11, luną11, lurą11, nucą11, celą10, colą10, geju10, giną10, girą10, goju10, gorą10, guru10, igrą10, irgą10, jeną10, jigu10, jogu10, jugi10, jugo10, jung10, lecą10, nogą10, oclą10, reją10, roją10, rugu10, runą10, ugru10, unią10, urną10, ceną9, cerą9, cugi9, gilu9, glej9, glij9, golu9, grul9, gule9, guli9, gulo9, iglu9, jolu9, juce9, leju9, liną9, lirą9, logu9, lorą9, luje9, luru9, nicą9, nocą9, nulu9, ojcu9, orlą9, rolą9, ulej9, ulgi9, ulgo9, celu8, ciul8, clij8, clou8, ergu8, geje8, genu8, ginu8, gnij8, goje8, goji8, gonu8, grej8, guir8, guni8, jego8, jeng8, jeru8, jogi8, jonu8, joru8, juro8, lejc8, licu8, luce8, luci8, nerą8, ngui8, norą8, orną8, reju8, rogu8, roju8, rugi8, rugo8, ruje8, rujo8, runu8, ulec8, ulic8, unij8, ceru7, ciur7, cnej7, cong7, gile7, glee7, glei7, glie7, glin7, glio7, glon7, goci7, gole7, goli7, gril7, igle7, inul7, jole7, joli7, legi7, lego7, leje7, lejo7, ligo7, ling7, logi7, long7, luno7, luro7, nilu7, nuci7, nule7, nuli7, ojce7, olej7, onuc7, rule7, ucie7, ulen7, cele6, celi6, celo6, ciel6, clio6, cole6, coli6, egri6, elce6, eonu6, ergi6, ergo6, euro6, genr6, gier6, giro6, gnie6, gnoi6, goni6, gore6, grei6, gren6, gron6, igro6, inru6, irgo6, jeno6, jeon6, joni6, leci6, leic6, lice6, lico6, lnic6, negr6, niej6, nogi6, ocel6, ocli6, oger6, ogni6, onej6, ongi6, reje6, rejo6, reng6, renu6, ring6, rioj6, rogi6, roje6, ruin6, runi6, runo6, unie6, unio6, uren6, urno6, uroi6, ceni5, ceno5, cero5, cnie5, ecie5, enci5, enol5, erce5, ince5, leni5, lino5, liro5, lnie5, lori5, nice5, nico5, nile5, noce5, ocen5, olei5, orce5, orle5, orli5, riel5, role5, roli5, eoni4, inro4, iron4, nero4, noir4, nori4, oere4, orne4, orni4, roni4,

3 literowe słowa:

nur5, rui5, run5, urn5, lin4, nil4, inr3, ner3, nie3, rei3, ren3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERULUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERULUJĄCEGO to

nieregulująco

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nierulującego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIERULUJĄCEGO

Ze słowa NIERULUJĄCEGO można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIERULUJĄCEGO:

nieregulująco


Slowo z liter NIERULUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERULUJĄCEGO to

nieregulująco

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nierulującego

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty