Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTUJĄCEGO

Z liter NIEOPĘTUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopętującego31,

13 literowe słowa:

niepotęgujące30, niepotęgująco30, nieoptującego26,

12 literowe słowa:

piętnującego29, nieopętujące27, pointującego25, potniejącego23, topniejącego23,

11 literowe słowa:

opętującego28, tępiejącego26, potęgujecie24, niegotujące23, niepogujące23, pionującego23, nieoptujące22, niepojącego21, niepojętego21, pogotujecie20, ponotujecie18,

10 literowe słowa:

potęgujące27, potęgująco27, piętnujące25, optującego23, petującego23, potęgujcie23, tepującego23, nitującego22, notującego22, tonującego22, nieujętego21, opętujecie21, pointujące21, pogotujcie19, potniejące19, topniejące19, utopijnego18, ponotujcie17, oponujecie16,

9 literowe słowa:

potęgując26, opętujące24, piętnując24, opiętnują23, tępiącego22, tępiejące22, niepojętą21, opętujcie20, pointując20, tupiącego20, gniotącej19, opiętnuje19, oponujące19, piejącego19, pionujące19, pojętnego19, niegojące18, niegojąco18, niejętego18, pociętego18, potniejąc18, topiącego18, topniejąc18, gotujecie17, niepojące17, niepojęte17, nietępego17, otępionej17, otopnieją17, otopnieję17, pogujecie17, tępionego17, nogujecie16, optujecie16, pogojeniu16, notujecie15, oponujcie15, tonujecie15, utopionej15, pogojenie14, otopnieje13,

8 literowe słowa:

potęgują24, opętując23, piętnują22, nieujętą21, tępiącej21, tępiejąc21, gotujące20, otępieją20, pociągnę20, pogotują20, pogotuję20, pogujące20, potęguje20, negujące19, negująco19, nogujące19, optujące19, petujące19, tepujące19, tupiącej19, nitujące18, notujące18, opiętnuj18, oponując18, otępioną18, piętnuje18, pijącego18, pionując18, pogiętej18, pointują18, pointuję18, pojącego18, pojętego18, ponotują18, ponotuję18, tonujące18, tonująco18, uciętego18, upiętego18, utopijną18, cupnięto17, goniącej17, nieujęte17, ogniącej17, pociętej17, potencją17, potencję17, topiącej17, gniotące16, gotujcie16, nietępej16, ociętego16, opiętego16, otępieje16, pogniotą16, pogniotę16, pogotuje16, pogujcie16, pojętnie16, potnieją16, potnieję16, tępionej16, tonącego16, topnieją16, topnieję16, utopioną16, negujcie15, nogujcie15, optujcie15, petujcie15, teogonią15, teogonię15, tepujcie15, upojnego15, notujcie14, otępione14, pointuje14, ponotuje14, tonujcie14, utopijne14, opojeniu13, pogojeni13, potencje13, potencji13, potencjo13, teogonij13, upojenie13, epigonce12, otopniej12, pogoniec12, potnieje12, topionej12, topnieje12, upocenie12, utopione12, opojenie11, teogonie11,

7 literowe słowa:

opętują21, uciągnę20, ciągotę19, gotując19, pogiętą19, pogując19, pojętną19, potęguj19, tępieją19, negując18, niejętą18, nietęgą18, nogując18, ociągnę18, optując18, petując18, pociętą18, tepując18, tępiące18, ugiętej18, ujętego18, giętcej17, nietępą17, nitując17, notując17, opętuje17, opuncją17, opuncję17, piętnuj17, pociągu17, pojęciu17, tępioną17, tonując17, uciętej17, upiętej17, ginącej16, gnijące16, gnojące16, oponują16, oponuję16, pionują16, pionuję16, pogniją16, pogniję16, tupiące16, ugniotą16, ugniotę16, upojoną16, ciągoto15, ciętego15, eugenią15, eugenię15, gniotąc15, ociętej15, opiętej15, otępiej15, petunią15, petunię15, piątego15, piejące15, pnącego15, pogięte15, pogięto15, pogotuj15, pojęcie15, pojętne15, pojętni15, tępieje15, tnącego15, tonącej15, goniące14, gujocie14, niejęte14, nietęgo14, ogniące14, ogonicą14, ogonicę14, otępcie14, pincetą14, pincetę14, pocięte14, pocięto14, pognoju14, pogonią14, pogonię14, potnicą14, potnicę14, tępocie14, topiące14, topnicą14, topnicę14, eugenij13, gojeniu13, nietępe13, nietępo13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, petunij13, peugeot13, poeciną13, poecinę13, pointuj13, ponęcie13, ponotuj13, putnego13, tępione13, tępiono13, topioną13, upitego13, jogince12, junocie12, oponuje12, otupcie12, pionuje12, pognije12, pognoje12, pojeniu12, tujonie12, tupecie12, tupocie12, upojeni12, upojnie12, upojone12, utopcie12, eugenio11, gojenie11, opitego11, petunie11, petunio11, pitnego11, poceniu11, pognito11, pojecie11, potnego11, potniej11, puencie11, tenucie11, topniej11, jenocie10, nepotce10, ogonice10, opojeni10, petenci10, pinceto10, pogonie10, pojenie10, potnice10, potnico10, topnice10, topnico10, nepocie9, pocenie9, poecino9, potonie9, topione9,

6 literowe słowa:

ugiętą19, pojętą18, potęgą18, uciętą18, upiętą18, ciągnę17, gotują17, gotuję17, pogują17, poguję17, tępiąc17, negują16, neguję16, nogują16, noguję16, ociętą16, octują16, octuję16, opętuj16, opiętą16, optują16, optuję16, otępią16, petują16, petuję16, pęciną16, picują16, picuję16, ponęcą16, ponętą16, tepują16, tepuję16, ugnoją16, ugnoję16, cięgnu15, giętej15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, goecją15, goecję15, gojące15, gojąco15, jętego15, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nocują15, nocuję15, notują15, notuję15, pogoją15, pogoję15, tęgiej15, tonują15, tonuję15, tupiąc15, tupocą15, tupocę15, ugięte15, ugięto15, ujęcie15, upojną15, ciągot14, ciętej14, ciupną14, ciupnę14, gojoną14, ogniją14, ogniję14, otupią14, otupię14, piątej14, piejąc14, piętnu14, pijące14, pnącej14, pociąg14, pojące14, pojęci14, pojęte14, pojęto14, ponucą14, ponucę14, potęgi14, potęgo14, puentą14, puentę14, putnią14, putnię14, tąpnij14, tępego14, tępiej14, tnącej14, ucięte14, ucięto14, upięte14, upięto14, utopią14, utopię14, cięgno13, ginące13, gniotą13, gniotę13, goniąc13, gotuje13, ogniąc13, piątce13, piętce13, poginą13, poginę13, poguje13, pojoną13, tąpcie13, tępcie13, topiąc13, ciepną12, ciepnę12, cupnij12, gutcie12, neguje12, noguje12, ocięte12, ocięto12, octuje12, ogonią12, ogonię12, opięte12, opięto12, optuje12, petuje12, pęcino12, picuje12, piętno12, pointą12, pointę12, ponęci12, ponęto12, potoną12, potonę12, putnej12, tąpnie12, tepuje12, tonące12, tonąco12, tupnij12, upitej12, utopij12, gitnej11, gniotu11, gnojce11, goecje11, goecji11, goecjo11, gonitu11, ingotu11, jonitu11, juncie11, nicuje11, nituje11, nocuje11, nogciu11, notuje11, ocenią11, ocenię11, oponuj11, outing11, peonią11, peonię11, pionuj11, pognij11, pogonu11, putcie11, tonuje11, tupcie11, tupoce11, ujecie11, upojne11, upojni11, cupnie10, getcie10, gojeni10, gojone10, jetcie10, ognije10, opitej10, otupie10, pitego10, pitnej10, ponuci10, potnej10, potnij10, puento10, puncie10, putnie10, putnio10, topniu10, tunice10, tupnie10, unitce10, utopie10, utopio10, entego9, eocenu9, epigon9, gnecie9, goncie9, goniec9, gonito9, jeniec9, nogcie9, ognito9, ogonic9, peonij9, pincet9, pociot9, poetce9, pognie9, pognoi9, pogoni9, pojeni9, pojone9, potnic9, topcie9, topice9, topnic9, utonie9, cetnie8, jeonie8, nepoci8, netcie8, ogonie8, ootece8, opiece8, opince8, oponce8, poecie8, pointe8, pointo8, potnie8, tencie8, tonice8, topnie8, ocenie7, oponie7, peonie7, peonio7, poenie7,

5 literowe słowa:

ujętą18, giętą16, ciętą15, jungą15, jungę15, piętą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, ciągu14, gojąc14, jęciu14, juntą14, juntę14, otągu14, tungą14, tungę14, uciąg14, ujęci14, ujęte14, ujęto14, uncją14, uncję14, upiją14, upiję14, upoją14, upoję14, ciupą13, ciupę13, cupną13, cupnę13, genuą13, genuę13, gniją13, gniję13, gnoją13, gnoję13, gunią13, gunię13, jengą13, jengę13, jętce13, opcją13, opcję13, pecją13, pecję13, pijąc13, pojąc13, potęg13, puncą13, puncę13, putną13, tępej13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, upocą13, upocę13, congą12, congę12, encją12, encję12, gięte12, gięto12, ginąc12, gitną12, gnące12, gotuj12, gujot12, jęcie12, nocją12, nocję12, onucą12, onucę12, opiją12, opiję12, opoją12, opoję12, otągi12, pieją12, pieję12, pogną12, pognę12, poguj12, tęgie12, tongą12, tongę12, unitą12, unitę12, utoną12, utonę12, cięte11, cięto11, ciotą11, ciotę11, cnotą11, cnotę11, gnoju11, gonią11, gonię11, jungi11, jungo11, jupce11, neguj11, noguj11, octuj11, ognią11, ognię11, opitą11, optuj11, otępi11, petuj11, pęcie11, pęcin11, piąte11, picuj11, pietą11, pietę11, piętn11, pięto11, pintą11, pintę11, pitną11, pnące11, poetą11, poetę11, ponęt11, potną11, potnę11, tąpie11, tepuj11, tnące11, tonąc11, topią11, topię11, ugnij11, cenią10, cenię10, gejce10, gnetu10, gojce10, gontu10, jucie10, junot10, junto10, nicuj10, niecą10, niecę10, nituj10, nocuj10, notuj10, oceną10, ocenę10, opoju10, oponą10, oponę10, piegu10, pingu10, pioną10, pionę10, poeną10, poenę10, pongu10, teiną10, teinę10, toiną10, toinę10, tonią10, tonuj10, tujon10, tungi10, tungo10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, utnij10, centu9, cetnu9, ciupo9, count9, genui9, genuo9, gnije9, gnoje9, gunie9, gunio9, jengi9, jengo9, jogin9, junie9, nutce9, ognij9, ogniu9, opcje9, opcji9, opcjo9, pecje9, pecji9, pecjo9, piecu9, pintu9, pitej9, puent9, punce9, punco9, punto9, putne9, putni9, tucie9, tupie9, ugnie9, ugnoi9, upiec9, upite9, upito9, upoci9, utopi9, cnego8, congi8, congo8, encje8, encji8, encjo8, entej8, etenu8, gitne8, gniot8, gnito8, gocie8, gonit8, ingot8, jecie8, jenot8, jocie8, joint8, jonit8, nocje8, nocji8, nocjo8, nogci8, nucie8, onuce8, onuco8, opije8, opnij8, opoje8, otnij8, oucie8, pecet8, peonu8, pieje8, pionu8, pogoi8, pogon8, pongi8, punie8, tionu8, tongi8, tongo8, topce8, unito8, upnie8, utnie8, cento7, cepie7, cetno7, cioto7, cnoto7, epice7, epoce7, genie7, gonie7, itepe7, jenie7, jonie7, nepot7, niego7, nitce7, notce7, ognie7, ogoni7, onego7, opiec7, opite7, opito7, opoce7, pecie7, piece7, pieto7, pince7, pinot7, pinto7, pitne7, pocie7, poeci7, poeto7, point7, potne7, potni7, tonce7, topie7, topni7, cenie6, encie6, eocen6, necie6, nepie6, nieco6, nocie6, oceni6, oceno6, opnie6, otnie6, penie6, peoni6, piono6, poeno6, ponie6, teino6, toino6, tonie6, eonie5,

4 literowe słowa:

tępą14, jutę13, tuję13, pętu12, pucę12, jęci11, nucę11, nutę11, puną11, punę11, upną11, upnę11, utnę11, otęp10, pęto10, pięt10, pitą10, pitę10, tępe10, tępi10, tępo10, unią10, unię10, entą9, juce9, netą9, netę9, nipą9, nipę9, notą9, notę9, ojcu9, opną9, opnę9, otną9, otnę9, toną9, tonę9, cepu8, ciup8, ciut8, octu8, otup8, picu8, potu8, puce8, puco8, punc8, punt8, topu8, tuce8, tupi8, utop8, cnej7, etui7, nepu7, netu7, nitu7, nuto7, ojce7, pieg7, pinu7, pniu7, puno7, tonu7, unit7, upoi7, eonu6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, onej6, piet6, pint6, pite6, pito6, tipo6, topi6, unie6, unio6, inte5, neto5, nipo5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, poen5, tein5, tion5, tnie5, toin5, toni5, eoni4,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTUJĄCEGO to

nieopętującego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieoptującego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPĘTUJĄCEGO

Ze słowa NIEOPĘTUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTUJĄCEGO to

nieopętującego

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepotęgujące

. wartość punktowa tego słowa to: 30


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty