Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FANKLUBACH

Z liter FANKLUBACH można ułożyć aż 359 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

fanklubach23,

8 literowe słowa:

ufnalach18, bukalach17, flankach17, kabulach17, bakunach16, bankucha16, bukanach16, kubanach16, blankach15, klaunach15, lakunach15,

7 literowe słowa:

bufkach19, kuflach18, lufkach18, fanklub17, faulach17, funkach17, alfkach16, faklach16, falkach16, faunach16, flakach16, hufnala16, kaflach16, klubach16, bankuch15, chlubna15, fankach15, flanach15, nakfach15, kablach14, nulkach14, banacku13, bankach13, hanacku13, hulanka13, nablach13, naukach13, uchlana13, klanach12, lankach12,

6 literowe słowa:

bufach17, fulach16, kufach16, lufach16, hufnal15, alfach14, bakchu14, bukach14, bulach14, chabku14, chluba14, falach14, flacha14, flancu14, flanku14, kubach14, lafach14, ubkach14, bunach13, falban13, fanach13, kachlu13, klucha13, kulach13, lukach13, nafuka13, ufnala13, albach12, aulach12, bakach12, bakcha12, balach12, blacha12, blanku12, bukala12, chabka12, flanca12, flanka12, halbka12, hulaka12, kunach12, labach12, launch12, lunach12, nulach12, alkach11, bakanu11, banach11, bukana11, kachla11, kahuna11, kalach11, kubana11, lakach11, nabaku11, nahula11, alkanu10, blanka10, chlana10, kalanu10, kanach10, klauna10, kulana10, lacuna10, lakuna10, nachla10,

5 literowe słowa:

bufka14, fachu14, fucha14, hufca14, chlub13, faklu13, falcu13, flach13, flaku13, hafnu13, kaflu13, kufla13, lufka13, bucha12, faula12, flanu12, funka12, halfa12, hubka12, kluch12, ufnal12, alfka11, bakch11, blach11, bucka11, bukal11, fakla11, falka11, fauna11, flaka11, flanc11, flank11, haclu11, hulak11, kablu11, kabul11, kafla11, kluba11, kucha11, lachu11, lunch11, uchla11, ulach11, abaku10, bacha10, bakun10, banku10, bukan10, caklu10, chanu10, fanka10, halba10, kuban10, lacku10, nakfa10, alach9, blank9, hacla9, halka9, huana9, kabla9, kalab9, klanu9, klaun9, lacha9, lacun9, lakun9, lnach9, nahua9, nulka9, acanu8, bakan8, banka8, cakla8, chana8, halna8, kaban8, lacka8, nabak8, nabla8, nauka8, ulana8, alkan7, kalan7, lanca7, lanka7,

4 literowe słowa:

fuch13, bufa12, hafu12, buch11, cafu11, fach11, faul11, fuka11, fula11, funk11, half11, kufa11, lufa11, falc10, faun10, flak10, hafn10, huba10, hulk10, klub10, kuch10, ufna10, alfa9, bach9, baku9, balu9, buca9, buka9, bula9, fala9, flan9, haku9, halb9, hauk9, huka9, hula9, kuba9, lafa9, luba9, nakf9, ubka9, ucha9, uhla9, banu8, buna8, calu8, chla8, fana8, hanu8, huan8, huna8, kacu8, kuca8, kula8, lach8, laku8, luka8, nuba8, abak7, acha7, alba7, anch7, ankh7, aula7, baca7, baka7, bala7, bank7, caba7, chan7, chna7, haka7, hala7, kanu7, kuna7, laba7, luna7, nauk7, nula7, alka6, bana6, cala6, kaca6, kala6, klan6, laka6, lanc6, acan5, kana5, lana5,

3 literowe słowa:

buf11, huf11, ful10, kuf10, luf10, fau9, haf9, hub9, ufa9, alf8, buc8, buk8, bul8, caf8, chu8, fal8, huk8, kub8, laf8, lub8, uch8, bun7, fan7, hau7, hun7, kuc7, kul7, luk7, uha7, ach6, alb6, bak6, bal6, bla6, cab6, cha6, hak6, hal6, kun6, lab6, lnu6, lun6, nul6, ula6, aha5, alk5, aua5, ban5, cal5, han5, kac5, kal5, lak5, aka4, ala4, cna4, kan4, ana3,

2 literowe słowa:

fu8, uf8, bu6, fa6, hu6, ku5, lu5, ul5, au4, ba4, ha4, nu4, al3, ka3, la3, aa2, na2,


Najdłuższe wyrazy z liter FANKLUBACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FANKLUBACH to

fanklubach

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

bakunach

. Ilość liter: 8

Anagramy ze słowa FANKLUBACH

Ze słowa FANKLUBACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FANKLUBACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FANKLUBACH to

fanklubach

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

bufkach

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Informacje szczegółowe o słowie FANKLUBACH

Samogłoski

Ilość samogłosek: 3

Występujące samogłoski: A, A, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: B, C, F, H, K, L, N

Litery

Ilość wszystkich liter: 10

Litery w słowie FANKLUBACH w kolejności alfabetycznej: A, A, B, C, F, H, K, L, N, U

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: U, N, L, K, H, F, C, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo FANKLUBACHAnaliza liter - słowo FANKLUBACH

Słowo FANKLUBACH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, C, F, H, K, L, N, U . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera C w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera F w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera H w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera K w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera L w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera N w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera U w słowie FANKLUBACH

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Ilość liter w słowie FANKLUBACH: 10

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 10 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 10 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9234
B 11710
C 9304
D 17230
E 4159
F 5875
G 7566
H 4406
I 3574
J 2488
K 19261
L 5524
M 11993
N 40594
O 29686
P 54348
Q 3
R 14862
S 27033
T 9619
U 12429
W 32232
Y 18
Z 30950
Ó 31
Ć 189
Ł 1823
Ś 2413
Ź 78
Ż 1722

10 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9234
B Ilość słów
11710
C Ilość słów
9304
D Ilość słów
17230
E Ilość słów
4159
F Ilość słów
5875
G Ilość słów
7566
H Ilość słów
4406
I Ilość słów
3574
J Ilość słów
2488
K Ilość słów
19261
L Ilość słów
5524
M Ilość słów
11993
N Ilość słów
40594
O Ilość słów
29686
P Ilość słów
54348
Q Ilość słów
3
R Ilość słów
14862
S Ilość słów
27033
T Ilość słów
9619
U Ilość słów
12429
W Ilość słów
32232
Y Ilość słów
18
Z Ilość słów
30950
Ó Ilość słów
31
Ć Ilość słów
189
Ł Ilość słów
1823
Ś Ilość słów
2413
Ź Ilość słów
78
Ż Ilość słów
1722

Zestawienie słow 10 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 31032
B 22
C 2552
D 129
E 43678
F 48
G 121
H 17483
I 43392
J 14289
K 2542
L 153
M 46213
N 822
O 21799
P 51
R 481
S 138
T 416
U 16339
W 6077
X 2
Y 52808
Z 5198
Ą 22662
Ć 5559
Ę 6831
Ł 3837
Ń 6144
Ś 12441
Ź 21
Ż 7074

10 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
31032
B Ilość słów
22
C Ilość słów
2552
D Ilość słów
129
E Ilość słów
43678
F Ilość słów
48
G Ilość słów
121
H Ilość słów
17483
I Ilość słów
43392
J Ilość słów
14289
K Ilość słów
2542
L Ilość słów
153
M Ilość słów
46213
N Ilość słów
822
O Ilość słów
21799
P Ilość słów
51
R Ilość słów
481
S Ilość słów
138
T Ilość słów
416
U Ilość słów
16339
W Ilość słów
6077
X Ilość słów
2
Y Ilość słów
52808
Z Ilość słów
5198
Ą Ilość słów
22662
Ć Ilość słów
5559
Ę Ilość słów
6831
Ł Ilość słów
3837
Ń Ilość słów
6144
Ś Ilość słów
12441
Ź Ilość słów
21
Ż Ilość słów
7074

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FANKLUBACH

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FANKLUBACH - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty