Scrabble i literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słownik Scrabble i Literaki

3030839 unikalnych słów które pozwolą Ci wygrać każdą grę słowną! Nasz słownik, baza słów scrabble, pozwoli Ci wyszukać słowa z liter które posiadasz. Sprawdzić ich znaczenie. To także anagramator - narzędzie pozwalające tworzyć anagramy. Scrabble online.

Baza słów pochodzi z Słownika Języka Poslkiego (sjp.pl).

Słownik ten wykorzystywany jest w grze Literaki (kurnik.pl).

Nie wszystkie słowa zawarte w tym słowniku są akceptowalne przez Polską Federację Scrabble.

Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty OSPS

Jeśli potrzebujesz zagrać zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Scrabble i wyszukiwać słów wg zasad dopuszczalności słów Oficjalnego Słownika Polskiego Scrabblisty koniecznie wykorzystaj link: Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty OSPS


Jakie wyrazy można ułożyć z liter?

Wyobraźmy sobie, że grając w SCRABBLE w ręku trzymasz płytki z literami JŻEBDA. Jakie słowa można ułożyć z liter JŻEBDA? W polu z lupką wprowadź swoje litery (bez przecinków i spacji), po prostu JŻEBDA. Kolejność liter nie ma znaczenia. Słownik scrabble pozwoli Ci wyszukać wszystkie słowa które można ułożyć z Twoich liter, kliknij przycisk Szukaj słów z podanych liter. Lista wyrazów dostępnych dla scrabble i LITERAKI, możliwych do stworzenia z Twoich liter wyświetli się poniżej.

BLANK, Mydło - jak używać?

BLANK lub Mydło to pusta płytka, bez wartości punktowej zastępująca dowolną literę. W przypadku posiadania takiej płytki wraz z literami które posiadasz, wprowadź znak ? (znak zapytania Znak zapytania możesz również wymienić na kropkę - ona jest łatwiej dostępna na telefonach. Następnie kliknij przycisk Szukaj słów z podanych liter aby zobaczyć jakie wyrazy można ułożyć z Twoich liter i BLANKA

Jeśli nadal masz wątpliwości - pomoc wideo

Powyższą instrukcję przygotowaliśmy również w wersji wideo udostępnionej pod poniższym linkiem Film jak szukać słów do scrabble i literaki

Wyszukiwanie zaawansowane wyrazów z liter

Nasz portal pozwala również na bardziej zaawansowane wyszukiwanie wyrazów w języku polskim. Możemy szukać słów wg wzorców lub nawet wyrażeń regularnych. Przydaje się to zarówno w krzyżówkach jak i w szaradach. Aby przejść do zaawansowanego wyszukiwania słów kliknij Zaawansowane wyszukiwanie wyrazów

Notes scrabble

Jeżeli podczas rozgrywki chcesz w nowoczesny sposób notować punktację w grze, udostępnić wynik gry na FaceBook - skorzystaj z naszego notesu dla gry scrabble

Notes scrabble - zapisywanie wyników gry

Literaki

To gra zaoferowana przez KURNIK, konkurencja polska dla SCRABBLE. Z dumą ją wspieramy!

Scrabble

Gra wymyślona przez Alfreda Buttsa. Bezrobotny mężczyzna który stworzył rozrywkę dla milionów ludzi. Nasz SŁOWNIK SCRABBLE daje radę

Anagramator... czyli jak tworzyć anagramy?

ANAGRAMY to wyrazy powstałe poprzez zmianę kolejności liter wyrazu bądź zdania. Wyszukiwanie anagramów u nas jest proste. Wprowadź w polu z lupką - słowo dla którego szukasz anagramu. Kliknij Szukaj słów z podanych liter. Nasz ANAGRAMATOR wyszuka i wyświetli wszystkie wyrazy z liter które podasz.

Pamiętaj! Tylko słowa o tej samej ilości liter co wprowadzone słowo przez Ciebie, są jego anagramami.

Czy słowo jest dopuszczalne w scrabble lub kurnik literaki?

Jak to zweryfikować? W polu z lupką, wprowadź słowo które chcesz sprawdzić czy jest dozwolone dla gier typu SCRABBLE i LITERAKI.

W celu weryfikacji słowa użyj przycisku Sprawdź poprawność słowa Po weryfikacji czy Twój wyraz jest akceptowalny do wykorzystania w grach słownych - pojawi się stosowana informacja, kurnik korzysta z tej samej bazy słów. Jeżeli jest - można na nim kliknąć. Pozwoli to poznać jego znaczenie.

scrabblemania

Scrabblemania.pl to miejsce gdzie znajdziesz instrukcję do gry scrabble a także linki do portali gdzie możesz zagrać partię literaków online. Tu znajdziesz też jak szukać słów z liter...

scrabble123

Scrabble123.pl to portal pozwalający na szybkie wyszukiwanie anagramów. Dodatkowo pozwala zbadać punktację za poszczególne litery w grach słownych. Autorzy zadbali o funkcjonalności. Tu znajdziesz też jak szukać wyrazów z liter...


Wyrazy, układanie z liter

Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe kombinacje 3 literowe. Klikając każdą z nich możemy zobaczyć jakie słowa można ułożyć z liter w danej kombinacji. Przykładowy ciekawy wyraz to EEE. Mnie często się zdarza, że właśnie te litery do mnie trafiają. Słowo to oznacza zniechęcenie i oczywiście jest dozwolone w literakach. Słowo AAA to z kolei kolejny wyraz uznany jako dopuszczalny, oznaczający zrozumienie np. "AAA teraz wiem jak szukać słów z liter":) Wyraz który budzi największe kontrowersje to YYY. Co oznacza? Określa emocje wydającego ten dźwięk.

Możecie również wykorzystując POOCOO zobaczyć kombinacje 4 literowe i więcej. Więcej możliwości wyszukiwania słów, anagramów znajdziecie w sekcji WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE.

Jakie wyrazy można ułożyć z liter

Jakie wyrazy można ułożyć z liter:

wyż tyż ryż nyż yłż jyż dyż yćż ruż puż ułż luż kuż już ućż ręż erż rąż noż nęż nąż męż mąż agż ćęż eżż etż eńż enż elż pąż ąłż ąćż arż alż akż adż abż ilź elź agź azz yzz syz gyz wyz uwz wzę wzą puz juz iuz zół ooz noz loz anz yzł uzł ozł ezł zął azł ejz isz ipz inz imz izł zzę ezz ewz etz erz ezń enz ekz adz bzą azś azń yyy iny hmy amy rwy wył kwy jwy gwy wyć nuw juw etw isw rrw rwę erw rwą wóź wzó rwó wół lwó dwó owź oww owń now kow jow iwz iwś irw iow iwń inw iwł ijw iiw giw eiw diw iwć ciw dwę ewź ewń enw ekw bew adw wąż swą awż awz atw asw arw anw amw awł alw agw abw uyz ouz uzę duz uzą auz uuu tuy otu itu tuę tuą atu stu rtu nru dru psu nou mmu bmu luw luu ilu glu elu alu jmu eju huu hmu ahu fou ffu afu deu duy duu dou adu cuz chu pty nty mty tył kty jty tyć twą tuż tuz ttu ptu mtu ltu ktu jtu ftu btu sst rty rrt irt rtę rtą art tóż gtó otż ort opt otń not mot kot iot got otć ntę ntą tuł otł atł ilt ltę elt ltą akt itt ikt tęż ptę etx ert ent etł ekt ejt eft eet tąż ptą atż atś ast aot ant amt alt ajt ait agt aft act abt ipś inś moś emś lęś elś ląś suz asz sty psy nsy ksy fsy syć esw suw ssu rsu suń msu ksu ost ssę ssą ars aps swó lsó dsó osu oss nos mos los kos ios

Jakie słowa można ułożyć z liter:

fos cos nsu nsę nsą iks aks isu ist irs ims isł ils isę eis cis isą ais psę ksę esx est ers eps ens ems ces gsą dsą ass asń ans ams asł als ags ads ryz ryś rsy pry nry mry rył kry jry gry ryć bry orw rru ruń mru ruł jru iru gru fru róż lró jró gró dró bró orś ors opr orń lor kor ior dor bor hor erx epr enr emr ekr ejr eir efr der ber aer rąś krą brą arź arz apr arń anr amr akr ajr air agr afr adr arć acr abr pyz pyś pył lpy kpy ppu npu mpu lpu kpu hpu fpu dpu cpu bpu pst pss ips prr prę prą pzó pró pół lpó jpó opp opń nop iop dop opć inp npę npą puł opł apł elp ipw ipu ipt ipp ipł ilp ikp ijp fip eip ipć cip aip hpy hip ffp efp pzę kpę dpę cpę ept enp epł psą kpą dpą apź apw apt apś app apń anp alp akp afp adp apć acp abp czó oyz oow eow ową aow oot oćś osy ops oos osę osą aos orz oru oor for aor opy opu ooo noo ino eno noą ano moy moo amo elo kou koo ako hoo hmo gor gio ffo eos doy doo dmo doę deo doą ado moć cho boy bou boł bio abo aoz gny nuż ntu lnu dnu nuć nóż nwó gnó noś nor nno mno kno cno inż inv int imn iln ein inć cin iną nćę emn ekn efn anń amn ajn ain adn anć myż mmy mył lmy kmy jmy myć cmy muz muu muś mnu muł lmu fmu dmu cmu mrę mrą móż mwó mró lmó jmó dmó cmó

Jakie wyrazy mają litery:

mox mor mop lmo imo cmo bmo mnę mną mmm imx imt imś imr imń imm ilm ikm gim imę hmm mtę emw emt emm elm ejm eem mtą kmą mąć amż amź amp amń amm akm ajm aim agm adm amć acm aam ęłż ełż zęł kył gył dył nuł kuł guł buł ółż jół ołś noł moł ioł akł tęł kęł gęł beł był abł kął gął ałź ałś ałń anł amł ałł ajł adł lyż lęż ląż lwy ilw luz lux lru luń klu jlu flu dlu blu lóż dló lot llo klo glo blo lny ilż ilz ilr ikl gil dil cil klę glę elz elx elw els elń eln ekl ejl eil egl eel elć cel glą dlą clą alr alń alm alł all akl ail agl afl adl alć abl kuy ikw akw kuś kru knu kmu kku jku fku kuć cku bku krę kzó kpó kół jkó koś kop koń kmo kko iko gko dko koć cko bko ikż ikź ikś ikr ikn ikł ijk iik ikę eik ikć cik iką aik eko ekm ekk ejk egk ekę eek eką aek ktą akź akń akn ack jsu jnu gju jot jor jno jlo jjo gjo djo bjo ijn gij jtę jkę jćę ejż ejn ejj bej jął jąć ajź ajz ajw ajś ajp ajk ajj agj adj eiż biz iwy iwę iwą aiw ićś gir dir inr fin din bin imć iył iuł aił iii diź diy diu dio dię dią chi hyź hyz hyś hry chy htu hnu hku hju fhu bhu hoy hot hop hlo hjo hio hiw hit his fhi eht ehs ehr ehp ehn ehm ehl ehj ceh aht ahs aho ahn ahl ahk ahj afh gęż gąż goz giz gzę gzą agz guz guń gmu bgu

Jakie słowa mają litery:

grr grę grą gló gjó goń gno gnu gnę gną agn git gis giń gin gik ggi fgi egi dgi bgi ghi gęś ggę bgę egz egs egn egm egj dgy bgą agy agś agp agń agł agi agg afg adg agć fsu fju fgu frr fot fno flo fko bfo fiu fit fiś fis fil fik fff efz efu efs eef afz afx afs afn afm afł afj afi eyz eoz ezę ezą aez ewy ewę eew ewą aew ety eot etę etą aet esy esu aes ery eor egr erę erą den emu emo efl eks eeh ego efy efo efę efą aef eee det ceu dyz dyń dny dmy dly dyć bdy duw dux dtu duś duł dju dhu dgu ddu duć cdu dry drr drę drą dzó dół djó bdó doz dox doń dno dlo dgo cdo dnę dną dmę dmą div dit dis dip dim dgę dćę bdę des dem dek dej abd dąż dął dgą dąć bdą adt adń adć mćę akć cyz ciz cez cty cny cky ciy cgy ccy cgu cuć cru cóż cró coś clo bco cen cną acn cuł coł acł clę ciż ciź cfi cię cei ach cew cer cep ceń ceł cek acs acl acf abc bzz byz buz bty byś bmy bky być buź buu buś bsu bru bnu bfu bdu bcu bbu brr bóż bló bjó bgó bbó boż bot bop bno bdo boć bbo bel biw bit bis bip bim bił bil bij bdi bić bbi bcę beż bez bet ben bek beg bee bką abź abz abś abs abń abn abm abk abj abi abć abb aru auł auć aau aty aat asy aas ary arę arą aar aan alo alę ael alą aal aak aaj aah ago agę agą aag acz aby aaa


Dwuliterowe słowa - dwuliterówki - możliwe do ułożenia, dopuszczalne w scrabble i literaki

Dwuliterówki dla scrabble i literaki

Poniżej przedstawiam wszystkie możliwe i dopuszczalne słowa dwuliterowe z których możecie korzystać podczas gry np. na KURNIK. Może to Was zaskoczy ale np. AA to słowo dozwolone w literakach na kurniku. Oznacza okrzyk np. bólu lub określa jeden z rodzajów lawy. Słowo EE to dźwięk wydawany przez dziecko, również dopuszczalne:-) Dla mnie dziwnym wyrazem jest II. To taki przedłużony znak zapytania lub brak cierpliwości osoby używającej tego dźwięku.


Trzy literowa słowa - trzyliterówki - możliwe do ułożenia, dopuszczalne w scrabble i literaki

Poniżej przedstawiam wszystkie możliwe i dopuszczalne słowa trzy literowe dopuszczalne w literakach. Pamiętajcie, że lista słów dla dozwolonych dla scrabble różni się od listy akceptowalnej przez KURNIK. Ciekawym słowem trzyliterowym jest UUU. Jest to wyraz określający zaskoczenie lub po prostu wycie. Z kolei słowo III oznacza mocniejszą formę zniecierpliwienia niż wyraz II:-) Dziwny jest tej język polski.

Trzyliterówki dla scrabble i literaki

Trzyliterówki:

żyw żyt żyr żyn żył żyj żyd żyć żur żup żuł żul żuk żuj żuć żrę żre żrą żon żnę żną żmę żmą żga żęć żeż żet żer żeń żen żel żąp żął żąć żar żal żak żad żab źli źle źga zza zyz zys zyg zwy zwu zwę zwą zup zuj zui zół zoo zon zol zna zły złu zło złe złą zła zje ziu zis zip zin zim ził zęz zez zew zet zer zeń zen zeł zek zda ząb zaś zań zad yyy yin yhm yam wyż wyz wyr wył wyk wyj wyg wyć wun wuj wte wsi wrr wrę wre wrą wóź wóz wór wół wól wód woź wow woń won wok woj wiz wiś wis wir wio wiń win wił wij wii wig wie wid wić wic węz węd weź wet weń wen wek web wda wąż wąs waż waz wat was war wan wam wał wal wag wad wab uzy uzo uzi uzę uzd uzą uza uuu uty uto uti utę utą uta ust urt urn urd ups uno umm umb ulw ulu uli ulg ule ula ujm uje uhu uhm uha ufo uff ufa ued udy udu udo uda ucz uch uaz typ tyn tym tył tyk tyj tyć twe twą twa tuż tuz tut tur tup tum tul tuk tuj tui tuf tub tss try trr tri trę trą tra tóż tóg toż tor top toń ton tom tok toi tog toć tnę tną tłu tło tła tli tlę tle tlą tka tiu tit tir tik tfu tęż tęp też tez tex ter ten teł tek tej tef tee tąż tąp taż tau taś tas tar tao tan tam tal tak taj tai tag taf tac tab śpi śni śmo śme ślę śle ślą szu sza syt syp syn syk syf syć swe swą swa suw sus sur suń sum suk stu sto ssę ssą sru sra spy spu spa sów sól sód sou sos son som sol sok soi sof soc sny snu snę sną ski ska siw siu sit sir sio sim sił sil sik się sie sic sią sia sęp sęk sex set ser sep sen sem sec sąg sąd sas sap sań san sam sał sal sak sag sad rży rżę rże rżą ryż ryz ryt ryś rys ryp ryn rym rył ryk ryj ryg ryć ryb rwy rwo rwę rwą rwa rut rus rur ruń run rum ruł ruj rui rug ruf rud róż rów ról rój róg ród rób rot roś ros rop roń rol rok roi rod rob rio rho reż rex rew ret rep ren rem rek rej rei ref red reb rea rąś rąk rąb raź raz rat ras rap rań ran ram rak raj rai rag raf rad rać rac rab pyz pyt pyś pyr pył pyl pyk pup pun pum pul puk puh puf pud puc pub psy psu pst pss psi psa prr pro prę prą póz pór pół pól pój pot por pop poń pon poi pod poć pni pnę pną płu pło pła ple piw piu pit piś pip pin pił pil pik pij pif pie pić pic pia phy phu phi pfu pff pfe pęz pęt pęk pęd pęc pet per pen peł pel pąs pąk pąd paź paw pat paś pas par pap pań pan pał pal pak pai paf pad pać pac pab ócz ozy ozu owo owi owe ową owa out oto ość osy osp oso osm osi osę osą osa orz oru ort oro ork orf ord ora opy opu ooo ono oni one oną ona omy omo oma ols ole oku okr oko oka oho ohm ogr ogi off oes ody odr odo odm odę ode odą oda oćm och oby obu obł obi oba oaz nyż nys nyg nuż nut nur nul nud nuć nóż nów nóg not noś nos nor non nom nok noc niż niw niv nit nip nim nil nie nić nic nią nęć net ner nep nem nek nef naw nat nas nar nap nań nam naj nai nad nać mży mżę mżą myt mym mył myl myk myj myć myc muz muu muś mus mur mun muł mul muf mud muc mru mrę mrą móż mów mór mól mój mód móc mox mor mop mon mol moi mod moc mob moa mnę mną mmm mix mit miś mis mir miń min mim mil mik mig mię mho mhm męt mew met mes mer men mem mel mej mee mąż mąt mąk mąć maż maź may mat mas mar map mań man mam mak maj mai mag mad mać mac maa łży łżę łże łżą łzy łzo łzę łzą łza łyż łyp łyk łyg łyd łuz łut łup łun łuk ług łub łóż łóz łów łój łoś łon łom łoi łka łęt łęk łęg łeż łez łeb łby łbu łba łąk łąg łaź ław łat łaś łap łań łan łam łał łaj ład łab lży lżę lżą lwy lwu lwi lwa luz lux lut lur lup luń lun lum luk luj luf lud lub lóż lód lot los lor lol lok log lob lny lnu liż liz liw lit lis lir lip lin lim lik lig lid lic lęk lęg leż leź lez lex lew leu les lep leń len lek lej lei leg lee leć lec ląg ląd ląc law lat las lar lań lam lał lal lak lai lag laf lad lać lab kyu kwo kwi kwa kuś kur kup kun kum kuł kul kuk kuj kuf kuć kuc kub kto ksi kry kro krę krą kra kpy kpi kpa kóz kóp kół kój kot koś kos kor kop koń kom kol kok koi kog kod koć koc kob kły kła klo kle kiż kiź kit kiś kir kip kio kin kim kił kil kij kii kię kie kić kic kią kia kęs kęp ket ker keo kem kel kek kej kei keg keę kee keą kea kąt kąp każ kaź kaw kat kas kar kap kań kan kam kał kal kac już juz jut jus jur jun jum juk jug jot jor jon jol joj jog jod job jin jig jęt jęk jęć jeż jet jer jen jem jej jeb jął jąć jaź jaz jaw jat jaś jar jap jam jak jaj jag jad iże izm izb iwy iwo iwę iwą iwa itr iść isk irg ird inr ino ink inf ind inb imć ima iły iłu iła ilu ile ikt iks ikr iii igr idź idy idu ido idę idą ich ibn hyź hyz hyś hyr hyc hut hun huk huj huf hub hoy hot hor hop hol hoj hoi hoc hiw hit his hip hif het hes her hep hen hem hel hej hec hau hat has hao han hal hak haj haf gżę gżą gzy gzo gzi gzę gzą gza guz gur guń gum gul gub gry grr gro grę grą gra gór gól gój got goń gon gol goj goi gnu gnę gną gna git gis gir giń gin gil gik gig gif gie gid gib ghi gęś gęg gęb gez ges gen gem gej gdy gąb gaż gaz gay gaś gar gap gań gan gam gał gal gaj gai gag gaf gad gać fus fur fum ful fuj fug fru frr fot fos for fon fol fok fob fiu fit fiś fis fin fil fik fig fff fez feu fet fes fen fee faz fax fau fas far fan fam fał fal faj fai fag ęsi ezy ezo ezę ezą eza ewy ewo ewę ewe ewą ewa ety eto etę etą eta esy esu esa ery ero erg erę erb erą era eon ent end emu emo elo elf eks eko eis ehe ego efy efo efę efą efa eee edu edt ecu ech dyz dyń dyn dym dyl dyg dyć dyb dwu dwa dux dut duś dur dup duo dum duł dul duj duh dug dud duć duc dry drr drę drą dóz dół dól dój dób doz dox doń don dom dol dok doi dog doc dny dnu dno dni dnę dną dna dmę dmą dla diw div dit dis dip dim dil dęg dęć dęb des der deo den dem dek dej dba dąż dąs dął dąg dąć dąb dat dar dao dań dan dam dał dal daj dag dać ćpa ćmy ćmo ćmi ćmę ćmą ćma ćka czy czi cze cyt cyn cym cyk cyi cyg cyc cup cum cug cud cuć cru cóż cór coś com col cod cob cny cno cni cne cną cna cłu cło cła cli clę cle clą ciż ciź cis cip cif cię cie chu chi che cha cez cew ces cer cep ceń cen ceł cel cek cas car cap cal caf cab bzz bzy bzu byt byś bym był byk być buź buz buu but buś bus bur bun bum buł bul buk bug buf bud buc bub bry bru brr bóż bór ból bój bóg bób boż boy bot bor bop bon bom bol bok boj boi bod boć bob boa ble bla biz biw bit bis bip bin bim bił bil bij big bid bić bib bęc beż bez bet ber ben bel bek bej beg bee bąk baź baz baw bat baś bas bar bań ban bam bał bal bak baj bai bad bać bab aut aur auł auć aua aty atu ate ata asy asa ary ars aro ark arf arę arb arą ara ant ans ano ani ana amf amb alt alp alo alk ali alg alf alę ale ald alb alą ala akt akr aka aja ais air aha ago agi agf agę agą aga aft acz ach aby abo aaa

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty